آکورد آهنگ ۳۰ سالگی شهاب مظفری

متن و آکورد آهنگ ۳۰ سالگی از شهاب مظفری

Gm…..F……Eb…….F
Gmچه بغضی تو گلو دارم به ظاهر با تو میخندم یه جاCmهایی نباید دید منمF چشمامو میEbبندم
منم چشمامو میFبندم
آخه Gmزخمی ازت خوردم دل و جونم تو آتیشه میخوامF وایستم روی پاهام همش زانوم خمEb میشه
همش زانوم خمF میشه …
همش سیGm سالمه اما دیگه حس میکنم پیرم ببین کاریF باهام کردی که انگاری زمین گیرم
آرهEb این بازی دنیاس یه جایی گل تو مشتت نیست یه روز F که میشکنه بغضت میبینی هیچکی پشتت نیست
همش سیGm سالمه اما دیگه حس میکنم پیرم ببین کاریF باهام کردی که انگاری زمین گیرم
آره اینEb بازی دنیاس یه جایی گل تو مشتت نیست یه روز F که میشکنه بغضت میبینی هیچکی پشتت نیستGm
F…..Eb……F
Gmاگه میشد نفهمم که با کی حالت عوض میشه شایدF این درد بی درمون نمیسوزوندم از Ebریشه
نمیسوزوندم ازF ریشه …
اگهGm میشد که من هیچوقت نفهمم با کی آرومی واسهF کی جونتو میدی تو دست کی مثلEb مومیF
Gmهمش سی سالمه اما دیگه حس میکنم پیرم ببین کاریF باهام کردی که انگاری زمین گیرم
آره اینCm بازی دنیاس یه جایی Dmگل تو مشتت نیست یه روز Gm که میشکنه بغضت میبینی هیچکی پشتت نیست
Gmهمش سی سالمه اما دیگه حس میکنم پیرم ببین کاریF باهام کردی که انگاری زمین گیرم
آره این Ebبازی دنیاس یه جایی گل تو مشتت نیست یه روز F که میشکنه بغضت میبینی هیچکی پشتت نیست
Gm……Gm…….F…….Eb…….F……Gm

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.