آکورد آهنگ های با ریتم 2/4

آکورد آهنگ هایی که میتوان با ریتم ۲/۴ نواخت در این بخش قرار دارند.