آکورد آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی

فریدون آسرایی

آکورد گیتار آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی

ریتم 4/4

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
آهای A#mخوشگل عاFmشق آهای A#mعمر دقاFmیق آهای A#mوصله به موC#های تو سنجاFmق شقاA#mیق
آهای A#mای گل شب‌Fmبو آهایA#m گل هیاFmهو آهای A#mطعنه زده C#چشم تو به Fmچشـمای آA#mهو
دلمD#m لاله ی عاA#mشق آهای D#mبنفشه ی A#mتر نکن D#mغنچه نشکفتهA#m ی قلبمFm رو تو پرA#mپر
من که D#mدل به تو داA#mدم چرا D#mبردی ز یاA#mدم بگو C#با من عاG#شق براي چه Fmبرات زیاA#mدم
آهای A#mصدا ی گیتاFmر آهای A#mقلب رو دیوFmار اگه A#mدست توی دستاC#م نذاریFm خدانگهدA#mار

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
دلتD#m یاس پراحساسه آی مریم ناA#mزم تا اونD#m روزی که نبضم بزنه ترانه‌ساA#mزم
براتD#m ترانه‌ساA#mزم تو آD#mهنگی ساA#mزم بیا A#mبرات میخوام C#از این صدا Fmقفس بساA#mزم
آهای A#mخوشگل عاFmشق آهای A#mعمر دقاFmیق آهای A#mوصله به موC#های تو سنجاFmق شقاA#mیق
آهای A#mای گل شب‌Fmبو آهایA#m گل هیاFmهو آهای A#mطعنه زده C#چشم تو به Fmچشـمای آA#mهو

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
دلمD#m لاله ی عاA#mشق آهای D#mبنفشه ی A#mتر نکن D#mغنچه نشکفتهA#m ی قلبمFm رو تو پرA#mپر
من که D#mدل به تو داA#mدم چرا D#mبردی ز یاA#mدم بگو C#با من عاG#شق براي چه Fmبرات زیاA#mدم
آهای A#mصدا ی گیتاFmر آهای A#mقلب رو دیوFmار اگه A#mدست توی دستاC#م نذاریFm خدانگهدA#mار
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فریدون آسرایی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.