آکورد آهنگ گل من از شهرزاد

شهرزاد

آکورد با ریتم 6/8

Gتویه یک شب زمستون پر شد از Bبرف ابر پرخون
سایه ها روزEmو شکستند به افقAm درای آرDزو رو بستنG
Gمی دونم Amکه خیلی دیرهD تن توG تو برف اسیره
نکنه Amسرما تورو Dاز من بگیرهG
Gگل من تنهاو خسته توی خشمB باد نشسته
رنگ زردهEm انتظاره واسه خورEmشیدی که فرDدارو بیاGره
Gتاکه ریشهAm ش توی زمینهD قصه ی Gدلش همینه
یروزی Amبهارو Dیروز چنینهG

Gکاشی بارون مثله اون Dروزا ببارهG
Emکاش یخا آب بشنو Dبیای بگی دنیا بهاGره
گل منAm قسم به ریشهD ات باغبون
واسه همیشه Cات میمونم تا جون بگیرDی
دیگه سرGخه گل آفتاب یا بلورB یخ مهتاب خاطراتEm یه گذشته ست
عکس یادAmگاری با Dقاب شکستهG است
کی بجزAm شمعای خوDنه
قصه یG شبو میدونه گل من Amدلش پره Dاز دست این زموGنه
Am…..D…..G…..G…..Am…..D…..G…..G

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.