مرور برچسب

ریتم 6/8

آکورد آهنگ هایی که ریتم 6/8 دارند.