حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید