آکورد آهنگ گل مریم از رضا بهرام

رضا بهرام

آکورد با ریتم 6/8

F#m
F#mای گل مریم Bmخوابتو دیدم F#mباز توی رویایی Bmدلنشین و دلF#mباز
F#mگفتم از عشق و Dساده خندیدی Eمیوه ی عشقوBm از دلم چیدیF#m
F#mاما یک لحظه Dبی تو بارون شد Eفهمیدم Bmخوابم دنیا زندون F#mشد
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید

Bm…..F#m…..Bm…..F#m…..D…..C#…..C#7…..F#m
Bm…..F#m…..Bm…..F#m…..D…..C#…..C#7…..F#m
F#mاین بار که میای بارونو بیار رو شنه ی Eمن
تو خونه ی Bmمن درداتو بذارF#m
Bmدرداتو بذارF#m …. Bmرو شونه ی من شاید که خزEون
F#رفتش بی نشونBm از باغ بهارF#m
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دس به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.