آکورد آهنگ کمان ابرو از حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده

آکورد با ریتم 6/8

D#m…..A#m…..G#m…..A#m
از D#mچاله به چاه گونه ات A#mافتادم موC#های فر تو میدهدD#m بر بادم
A#mای Bدلبر ابرو قجر G#mمن یک عمر پایC# تو تمامA#m هستیم D#mرا دادم
D#mموهای فردارت A#mدامن گلدارت G#mتو خاطرم Bمونده C#خدانگهD#mدارت
Bنفهمیدم چی شد A#mشدم گرفتارت G#mهر لحظه میBمیرم C#از فکر دیدD#mارت

D#m…..A#m…..C#…..D#m…..B…..G#m…..C#…..B…..C#…..D#m
D#m…..A#m…..C#…..D#m…..B…..G#m…..C#…..B…..C#…..D#m
از D#mاول قصه آخرش A#mرا خواندم از C#بس که خراب تو شدم D#mآبادم
ای Bنصف جهان خلاصه ی A#mچشمانت زیباC#یی تو نمیرF#ود از یادم
D#mموهای فردارت A#mدامن گلدارت G#mتو خاطرم Bمونده C#خدانگهD#mدارت
Bنفهمیدم چی شد A#mشدم گرفتارت G#mهر لحظه میBمیرم C#از فکر دیدD#mارت
D#mموهای فردارت A#mدامن گلدارت G#mتو خاطرم Bمونده C#خدانگهD#mدارت
Bنفهمیدم چی شد A#mشدم گرفتارت G#mهر لحظه میBمیرم C#از فکر دیدD#mارت

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.