آکورد آهنگ پریشب از امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ پریشب از امیر تتلو

گام اصلی Gm ریتم ۶/۸

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میشود
من Gmاز پریشبDm فهمیدم که تنهاتر از همیشمD# پریشبCm آره دوریت باعث میشهDm که بدتر عصبی شم
بزنگ Gmسنگو بزن سنگ که دDmلم شده باز تنگ دلم Fتنگ شده واست تو بزن D#زنگو بزن زنگ ***Cm
که دیگه مردم از اینDm تنهایی منو ول نکن D7خب بعد از این
بزن Gmرنگو بزن رنگ سیاهیارو لک کن همه Fآسمونو پره بادکنک و بادبادک کن
بزن D#زیر سکوتت منو از Cmمعجزه پر کن منو Dmخار و خص قلبمو باDزم پر گل کن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
Gm……Gm……F…….F……D#……Cm……Dm…….Dm
آهاGm……Gm……F…….F……D#……Cm……Dmببینم تو از پریشب خبر داری نهDm

Gmمن و خاموشی کامل Fبا یه دنیا که روم زومه D#منو و اقامتCm دائمD تو و قلبت یه منظومه
Gmتو این دنیای وارونمF تویی تنها واسم هدیه D#منم بیتو یه داCmغونمD و هر شب میکنم گریه
Gmمن و وسایل خونهF من و بال و پر و روحم D#هممون ما به تو CmوصلیمD تو رو دیگه نمیدونم
Gmمن و دنیام و آیندمF من و خاکستر و خونم D#هممون واسه تو CmجمعیمD و تنهایی نمیتونن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب……Gm……Fاز بلندای نگاه توF……D#پرت شدمCm……Dmهمین پریشبDm

Gmدل من شیشه ایه ترک دارهDm تو بزن سنگ بزن سنگ بزن D#زخم من بازه سرشCm درد دارهDm تو بزن چنگ بزن چنگ بزن
Gmخونه ی من پره از تاریکیه Fتو بیا پنجره رم سقف بکش D#چشم من سو ندارهCm نور نداره Dmتو بزن زهر بهش زهر چشم
Gmاره من عاشقت هستم بیا سرزنش کن Fحال من خودش بده اصلا بیا بدترش کن
D#اره دل نازک و خستمCm غرورمو له کن Dmگل میفرستم تو تو استوری پرپرش کن
Gmاره من عاشقت هستم بیا سرزنش کن Fحال من خودش بده اصلا بیا بدترش کن
D#اره دل نازک و خستمCm غرورمو له کن Dmگل میفرستم تو تو استوری پرپرش کن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب پریشب این دیووFنه این دیوونه پرD#یشب دوباCmره یه بهوDmنه بود و یه بغض و یه سر درد
GmپریشبF به خودم گفتم D#منتظر موندنو یاد بگیرF یه سالGm دو سالF بلکه پونزده سال بیست سالD#
با این کهF صبر برادر مرگه اماGm چیزی که نکشتت قویترت میکنهF اه خلاص

برای ارسال اجرای آهنگ پریشب از امیر تتلو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر تتلو اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.