آکورد آهنگ ناجی از ادوین

متن و آکورد گیتار آهنگ ناجی از ادوین

گام اصلی C#m

C#mمن نگاه تو را حس ناب تو را به جهاF#mن ندهم تا اG#mسیر توام من از این قفست به خدC#mا نرهم
پس C#mبمان که دلم این دل بیقرار به توF#m خو کرده است
دل G#mعاشق من بگذBشت ز همه به تو C#mرو کرده است
ای ناجی C#mمن من را به نگاهی برBهان زخودم زخوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاAشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم
ای ناجی C#mمن من را به نگاAهی برBهان زخودم زخوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم

به تو گر نرC#mسم چه کنم ای F#mزیبای من با شبو روزG#m خود چه کنم ای C#mفردای من
C#mتو که خواهش هر شعر منی بی من F#mنرو با منه بی G#mتو باید چه کنم ای رویای G#mمن
C#mای ناجی من من  را به نگاهی برBهان زخودم ز خوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم
ای ناجی C#mمن، من  را به نگاAهی برBهان زخودم ز خوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم

برای ارسال اجرای آهنگ ناجی از ادوین کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ادوین اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.