آکورد آهنگ ناجی از ادوین

متن و آکورد گیتار آهنگ ناجی از ادوین

گام اصلی C#m

C#mمن نگاه تو را حس ناب تو را به جهاF#mن ندهم تا اG#mسیر توام من از این قفست به خدC#mا نرهم
پس C#mبمان که دلم این دل بیقرار به توF#m خو کرده است
دل G#mعاشق من بگذBشت ز همه به تو C#mرو کرده است
ای ناجی C#mمن من را به نگاهی برBهان زخودم زخوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاAشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم
ای ناجی C#mمن من را به نگاAهی برBهان زخودم زخوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم

به تو گر نرC#mسم چه کنم ای F#mزیبای من با شبو روزG#m خود چه کنم ای C#mفردای من
C#mتو که خواهش هر شعر منی بی من F#mنرو با منه بی G#mتو باید چه کنم ای رویای G#mمن
C#mای ناجی من من  را به نگاهی برBهان زخودم ز خوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم
ای ناجی C#mمن، من  را به نگاAهی برBهان زخودم ز خوG#mدم
Bعشق اتفاق است G#mاما اتفاقی عاC#mشقت نشدEم نشدAم نشدC#mم

برای ارسال اجرای آهنگ ناجی از ادوین کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ادوین اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.