صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ من 2 از تتلو

آکورد های امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ من 2 از امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ من 2 از امیر تتلو

ریتم 6/8

Bmیک، یک، دو، دو میخوام شعر بنویسمA، تو بگیر بخواب! من مال خواب نیستم! هِه!G شب بخیر!
شماره یک بیداره! بیدارترین!F#m حواستون به من٢ هست؟

Bmمن، یه شهر سوت و کورم، که غرAق وسط دریا یه آتلاGنتیس بى‌نورم پر از دلشوره وF#m فریاد
Bmمن یه تایتانیک شکستم، که عشقشA مرده و رفته یه اقیاGنوس دلگیرم که طوفانه و موجیه ، همه F#mهفته
Bmمن، یه مهد تمدن، پر Aاز خاکى و کوهم یه جنگلG پر از وحشى، ولى خب پاک و F#mانبوهم
یهBm کمونیستم من که میگم، دیگه خدایىA نیست پیش تو خب Gنیستم آره نیستم، ولى مثلت خدایىF#m نیست

Bmمن میخوره به دیوار سرم، هِى میگیره به سیگار پرم Aمن، حق کسیو نخوردم، ولى از همیشه که بیمارترم
Gمن ته یه چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت F#mمن یکى شدم که دیگه، خیلى فرق باهام داره سلیقت

Bmاى کاش به مغزم رجوع میکردى تا نگاه Aواقعى را دریابى کاش من را میفهمیدى و میکردیم Gحتى جهان را هم یارى
Bmکاش من را میفهمیدى و میF#mکردیم کودکان را همراهى، ای کاش!

Bmاز بیرون کلاً جر، از درون منفجر Aاز اینجا طرد شده ، از اونجا سرد شو که
Gفرقى نداره با اینجا اونام، یه جورى پى دودن و سر شله F#mجمعاشونم خز شد هه! آ! بیا!
Bmاز بیرون سرصداى مریض، خاکین بچه‌هاى تمیز Aدلاى پاک، پاکن هنوزا ولى خب، وسط ضجّه‌هاى سرریز
Gوسط گرگاى وحشى، بایدم این جورى خب پاره‌تر شى F#mوسط جشن و خنده‌هات یهو میفته یه خمپاره مشتى
Bmهى! عجب روزایى رفتن، عجب رفیقایى رفتن زیر خاک Aهمه عین لاکپشت، قدما کوچیک همه یه جورایى رفتن زیر لاک
Gمن، له شده همه شعرام، وسط بغض انفجاریه ساز F#mخونم شده یه انفرادیه باز، فامیل نه! بیخودی انفرادى بتاز
Bmمن شدم یه خل خنده‌دار، مغز گیج و کل شب به کار Aمن اصلاً حالم خوش نى، مامان، نذرى شله زرد بذار
Gمن به کل یه سرصدام، یه تن یه خل بدصدام F#mمن، خیز ورمیدارم فقط از یه گل، به گل بعد سه گام
هه! انگا بسکتباله!

Bmمن میخوره به دیوار سرم، هى میگیره به سیگار پرم Aمن ، حق کسیو نخوردم، ولى از همیشه که بیمارترم
Gمن ته یه چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت F#mمن یکى شدم که دیگه، خیلى فرق باهام داره سلیقت

Bmاى کاش به من پنجره‌اى از تو باز میشد که تمامِ Aدرهاى عالم را به روى ما باز میکرد
و همه‌ى درّGه‌ها را بسته! اى کاش! ایF#m کاش!

آره ماBm هر کارى کردیم اَخ بود ، هر جایى بدبین اخمو ما لخت خوابیدم حتى اگه، هوا طوفانى یخ بود
Aهمش قاطى رفوزه ها میشیم تجدیدى از خوب ما دنیامون چه بى‌رحم بود، هرکى خوب بود میرفت زود
Gهمش پره استرس هم آبجوى اسمى هم دود درساى تستى مردود، نقشاى زندگى فقط F#mطرح‌هاى مشکى کمبود
درداى عشقی هم توم یه حرفاى زشتى هم موند نمیبینم دیگه من Gحتى بهشتى از دور
همش تاریکى هى درد، مگه خب داریم انقد همه چى قفل و منم Aمیزنم خاکى منبعد
چقد بده خدایى، که انقده از همه لحاظ ازم جدایىGالآن باید دوتایى، یه جاهایى بودیم اصن نفهمى کجایى، تیریپ خلسه و کمایى
F#mتو منى من شمایى، دنیا رو دریا میکردیم میشدیم هر دو ماهى، امّا موندى سر دو راهى
Bmدلم داره یه خواهش، که بگى چى شد نمیفتى دیگه به یادش من موندم و یه چالش،A اونى که گفت برى رو فقط *………*
من موندم و یه دنیا که تو ازش گم شدى، Gمنم و زدن و رفتنمو رد گم کنى
منم و پر شدن، تو هم از مردم پرى ، F#mمنم و گچ برى مغزمو لش خورى با ترمزى که تش برید ، منم و اشک و وید
Bmهه! عجب رو بازى کردى! تو همه رفتارات فیلمه، *…….*A میدونى؟ تو تنها هنرت ، این که ازم فیلم بگیریه!
Gهه! عجب مرامى داشتى! تو منو تو هر سرابى کاشتى! F#mدلهره! فاز بد ، توهم! کاش تموم شه این قهرا بى آشتى!

Bmاى کاش به قلبم طلوع میکردی تا آتش چشمانتA بر هر کسى جُز من خاموش میشد کاشG هى! اى کاشF#m!

یه Bmپروانه‌ى تنها وسط، یه دشت بى روAحم بدونG جفت و جونور و کشتیم ، ولى نوF#mحم
یه Bmابراهیم بى چاقو و قربانى و بى فرزAند یه جمهوGرىِ اسلامى ولى ، آزاد و بىF#m ترفند

Bmمن میخوره به دیوار سرم، هى میگیره به سیگار پرم Aمن ، حق کسیو نخوردم، ولى از همیشه که بیمارترم
Gمن ته یه چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت F#mمن یکى شدم که دیگه، خیلى فرق باهام داره سلیقت
من اگهBm میزنم تو گوشت، قلبمم میلرزه ولى این غروبو دوس ندارم میزنم طلوع شه
Aخون همه صورتم ، خون همه جونت چون قرمزه رنگ زبونت میزنم که جور شه
Gمیزنم که پا شى، از خواب خمارى میزنم که پاک شى، رو برگام یه غبارى
F#mمیزنم میگیرم، هر چیزى که دارى میزنم با قدرت ولى پر ریزه کارى
Bmدنبال تنوع، باختم اون همش برد من همه چیزم بهم ریخت تا تنم به تنش خورد
Aهمون بهتر که لش برد ، بیخودى روزو نشمر، گشنگیشم پاى منه میزد حتى معدش غر
Gدنبال مو تو ظرف غذا بود، گیرو همش سه پیچه دائماً به فکر این بود که فقط F#mبپیچه
میبست دروغ و داد و دوز و کلک به ریشت بى جنبه و بى بته ، میزد فقطBm به ریشه
من میبرم و میدوزم، میسوزم و میسوزم، میپوسم و میپوسم، تا روشن شى از Aدیروزم
من بیست چهار ساعتى روزَم ، بى خواسته هام پیروزَم
من بیست همیشه بى نوزدم، ولى خسته‌ام از Aدیروزم نوش جونت بفرما، ولى خب این وسط رفتیم به *…* یه سر ما
یه چشمون F#mبه گرما، یه چشم به سوز و سرما یه دوتا چشم هم اضافه شد که پشته سر ما

Bmمیگیره از تو سرم درد ، چشام از گریه ورم Aکرد صورتم شِکسته تنم زرد ، نگام خسته بدنG سرد
صورتم F#mشکسته تنم زرد Bmمن رکب خوردم ، یه فاز بد فرمم Aمن که فقط گل میدادم، مثه یه قاصدک مردم
Gمن تو بِلَک لیستَم ، نمیخوان دیگه منو اَصَن ولى F#mمن قاتلِ شاپَرَک نیستم من تو نَشکستن از تَرَک بیستَم
Bmمن با چِشم بسته بیدارم ، حرفام به دردام بستگى دارن Aمن از دراى بسته بیزارم ، خسته از این مَردُم بَس که بیکارَن
Gمن تَهِ یه چاهِ عمیقَم ، پَنچَر وسطِ راهِ حقیقت F#mمن یکى شدم که دیگه ، خیلى فرق باهام داره سَلیقَت

منBm بى چَک و چونه میگیرم مغزو نشونه چون بى چِک و سَفته به نفعِ هر دوعِمونه منA غُد و دیوونه ، بدونِ کُت و بى خونه
هه !! رپى و لَش میام تو باس بدویى خونه منG رو اَمو راستَم ، خوبَم و خاصَّم دادم بِره حتى وقتى روحَمو خواستن
من F#mبى چَک و چونه میشینم رو نوکِ قلّه میبینم خوبه و کُلِّ مُخا رو موزیکَم قُفله
هه! Bmآروم و خسته ولى خُب بد شیر و گُنده بعضى وقتا نَرم یه وقتا وحشى و تُنده
کارامA ضِد و نقیضه رفتارام ، یه رو منفى یه رو مثبت و رو تیترِ اخبارام
یهو دیدى رفت پاهامG رو صورتِت رو همکارات ، یهو دیدى اذیت شد همه زور و افکارات
یهو دیدى زدمو F#mرفتمو بد کَفِ منى ، یهو دیدى که فقط *………* همین
هه !!
Bmنوشِ جونِت عزیزم ، پُشتِ سَرَمَم برو بگو که من مَریضَم اگه بازم میخواىA بگو برات بریزم ، من وَصلِ شیلنگ یه ریزَم
هَنو بى دنده تیزَم ، پس بِپّا نخور به میزَم که Gدست به مُهره بازیه ، با اینکه هنوزَم خیسه مُهره قاضیه
میزنم بَد هم میزF#mنم که نگى راضیه من بى مُخَم و بى کَلّه ، نگو صحنه سازیه میزنم به قلعه ، نمیذارم که به این راحتیا بِبَلعه
اِنگا Bmاصلیتَم نازیه ، نَنَم ازم آسیه پس سعى نکن که وایسى هِى من از اونام که خنده Aرو صورتَم ماسیده
و هِى خودشو پاس میده من اونیَم که فحش میخوره ولى راس میگه ، Gچون زبونِش فارسیه چون بینِ این همه اون آدمِ آسیهF#m

Gمن نمیدونم چِقَد بد بودم که سَهمَم اینه Aنمیفهمم چی کم داشتم اَصَن از بقیه
Gمن چیکار کردم که اِنقدر لَجن و ممنوع شدم F#mمن چرا اِنقده از کینه پُرَم و دلخورَم
Bmمن چرا از مادرَم دل میکَنم از خواهرAت دل میبرَم
من چرا میچرخه این شکلى سَرَGم ، پِیک میزنم من چرا ، بُغضَم غذاى هرشبهF#m تنها شدم
من چرا ، اَشکَم نمیریزه و هِىBm پِلک میزنم من چرا Aچند تا چندا رِل میزنم ، وِل میپَرم
من چراG بهشت اونوره اینورم ، من چرا از همیشه F#mغمگین تَرَم ، سنگین سَرَم

Bmمن میخوره به دیوار سرم، هِى میگیره به سیگار پرم Aمن ، حق کسیو نخوردم، ولى از همیشه که بیمارترم
Gمن ته یه چاه عمیقم، پنچر وسط راه حقیقت F#mمن یکى شدم که دیگه، خیلى فرق باهام داره سلیقت

Bmمنظور از من، تو این آهنگ ایران بود! من از زبونِ اون گفتم ،A خُب اون که زبون نداره! یه وقت سوءِتفاهم نشه !! آخه من کوچیکتر از این حرفام!
Gدرضمن هر کسى میتونه یه من باشه !! هر منى که خودش بخواد! F#mمثلا من عاشقِ خونه ساختنم!

برای ارسال اجرای آهنگ من 2 از امیر تتلو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر تتلو اینجا کلیک کنید


 • حامد:

  خیلی ممنون از اینکه وقت میزارید،عالی هستید?✌??

  پاسخ
  • ایکورد:

   ممنون از شما

   پاسخ
 • Ashkan:

  سلام ، ایول دمتون گرم خیلی منتظر آکورد این آهنگ بودم دستتون درد نکنه
  ممنون میشه از تتلو بیشتر آکورد بذارین مخصوصاً از آلبومایه آخرش (78 ، برزخ و جهنم)
  یک دنیا تشکر و ممنون بخاطر سایت خیلی خوبتون ❤

  پاسخ
  • ایکورد:

   سلام
   خواهش میکنم
   چشم حتما

   پاسخ
   • Drunk:

    سلام به‌ شما تیم قدرتمند و خفن آکورد، میخواستم خواهش کنم، قابلیت دانلود آکورد ها رو هم به سایت اضافه کنید. مرسی، خیلی باحالید!

    پاسخ
    • ایکورد:

     سلام
     حتما بررسی میکنیم

     پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *