آکورد آهنگ فال خوش از امیر عظیمی

امیر عظیمی

 آکورد با ریتم 4/4

Bmیلدا یلدا شب بلنده F#گیسویت را دوباره وا کن
چناEmن نماند و چنینF# نخواهد Bmماند
Bmیلدا یلدا مرا صدا کن F#از تنهایی مرا رها کن
چناEmن نماند و چنینF# نخواهد Bmماند
Emیلدا یلدا Aبیا و خوش کن Dحال من را Gبگو به دنیا
Emفال من را F#که غم نخواهد Bmماند
Emیلدا شب را Aببر به فردا Dوا کن اخم Gگذشته ها را
چناEmن نماند و چنینF# هم نخواهد Bmماند

Em…..A…..D…..G…..Em…..F#…..Bm…..Bm
Em…..A…..D…..G…..Em…..F#…..Bm…..Bm
Emانار دانه دانه دانه F#یاقوتی به Emشب به تاب و تب به خنده F#مربوطی
تو Emطعم هندوانه های F#مشروطی
Emیلدا یلدا Aبیا و خوش کن Dحال من را Gبگو به دنیا
Emفال من را F#که غم نخواهد Bmماند
Emیلدا شب را Aببر به فردا Dوا کن اخم Gگذشته ها را
چناEmن نماند و چنینF# هم نخواهد Bmماند
Emیلدا شب را Aببر به فردا Dوا کن اخم Gگذشته ها را
چناEmن نماند و چنینF# هم نخواهد Bmماند
Em…..A…..D…..G…..Em…..F#…..Bm…..Bm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.