آکورد آهنگ عشق شیرین از امیر فرجام

آکورد گیتار آهنگ عشق شیرین از امیر فرجام

گام اصلی D#m ریتم 4/4

D#mچقد دوست داشتن تو شیرA#mینه تو رنگD#m چشمات به دل میA#m شینه
تو رو G#mمن دوست دارم تا اونA#mجایی که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره

D#m…..C#…..B…..A#…..D#m…..C#…..B…..A#
D#mتو هستی تنهاF# عشقم تو D#mدنیا نباشی می موF#نم بی تو G#mتنها
نگی که یک روز از من دلA#mگیری دوست G#mدارم توA#mرو قد D#mدنیا
واسه D#mدیدنت F#قلبم می D#mلرزه وجود تو به F#دنیا می G#mارزه
برای لحظه های شیرA#mینم لب G#mتو داره A#mبهترین D#mمزه
D#mچقد دوست داشتن تو شیرA#mینه تو رنگD#m چشمات به دل میA#m شینه
تو رو G#mمن دوست دارم تا اونA#mجایی که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره
D#mچقد دوست داشتن تو شیرA#mینه تو رنگD#m چشمات به دل میA#m شینه
تو رو G#mمن دوست دارم تا اونA#mجایی که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره
که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره

D#m…..C#…..B…..A#…..D#m…..C#…..B…..A#
واسه D#mداشتنت F#جونمم D#mمیدم تو چشماG#mی تو A#mمن عشقو D#mدیدم
کناF#ر تو دنیاB چه جذC#ابه تو رو من تو آA#mغوشم می D#mگیرم
تو خوF#بی که دنیاA#m واسم G#mخوبه نباG#mشی تو دنیاA#mم چه آD#mشوبه
تو تنهاF# دلیلیB واسه C#قلبم که تو سینه هرA#m لحظه می D#mکوبه
که تو C#سینه هرA#m لحظه می D#mکوبه
D#mچقد دوست داشتن تو شیرA#mینه تو رنگD#m چشمات به دل میA#m شینه
تو رو G#mمن دوست دارم تا اونA#mجایی که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره
D#mچقد دوست داشتن تو شیرA#mینه تو رنگD#m چشمات به دل میA#m شینه
تو رو G#mمن دوست دارم تا اونA#mجایی که آدG#mم واسه A#mحوا می D#mمیره

برای ارسال اجرای آهنگ عشق شیرین از امیر فرجام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر فرجام اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.