برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ زلزله از آرون افشار

آکوردهای آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ زلزله از آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ زلزله از آرون افشار

ریتم 6/8

Bm……E……Bm……E……Bm……E
زیباBm صنم آDواره ترینE عاشق دنیاBm منم که Dدر قفس Eچشم تو پر Bmمیزنم
شلاEق نگاGهت نزنیAm بر Bmتنم تو Eباشو ببین Gاز همه دل Amمی Bmکنم
Bmزلزله Eمیکنی Bmدر قلب Eآرام من Bmاین همه Eسعی نکن Gافتاده ای Amدر دام Bmمن
Bmاز تپشE می ایستد Bmدل تا نگاEهم میکنی Bmمن خرابمE پس بگو Gکی روبراAmهم میBmکنی

Bm……E……Bm……E……Bm……E…..G…..Am…..Bm
Bm……E……Bm……E……Bm……E…..G…..Am…..Bm
دلدBmار من لذDت نبر از Eاین همه آBmزار من به Dبد کسی افتاEده سر و Bmکار من
تا Eروی دل Gعاشق AmبیمارBm من ازE خود نرهانG قلب گرAmفتارBm من
Bmزلزله Eمیکنی Bmدر قلب Eآرام من Bmاین همه Eسعی نکن Gافتاده ای Amدر دام Bmمن
Bmاز تپشE می ایستد Bmدل تا نگاEهم میکنی Bmمن خرابمE پس بگو Gکی روبراAmهم میBmکنی

Bm……E……Bm……E……Bm……E…..G…..Am…..Bm
Bm……E……Bm……E……Bm……E…..G…..Am…..Bm
Bmزلزله Eمیکنی Bmدر قلب Eآرام من Bmاین همه Eسعی نکن Gافتاده ای Amدر دام Bmمن
Bmاز تپشE می ایستد Bmدل تا نگاEهم میکنی Bmمن خرابمE پس بگو Gکی روبراAmهم میBmکنی

Bm……Bm……Bm……Bm
Bmزلزله Eمیکنی Bmدر قلب Eآرام من Bmاین همه Eسعی نکن Gافتاده ای Amدر دام Bmمن
Bmاز تپشE می ایستد Bmدل تا نگاEهم میکنی Bmمن خرابمE پس بگو Gکی روبراAmهم میBmکنی

برای ارسال ویدئو ی آهنگ زلزله از آرون افشار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آرون افشار اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *