آکورد آهنگ دنیا با تو از نیما مسیحا

نیما مسیحا

آکورد با ریتم 6/8

Gm…..Gm…..Cm…..Dm…..Gm
Gmدریا غرق چشماته Cmچشمام مات رویاته اومدDmی تا تن Gmمن بی تن Dmتو خسته نشهCm
Gmحرفام مونده تو سینم Cmوقت تورو مییینم تو بگوDm تا لب Gmمن بی لب Dmتو بسته نشهD#
Gmتو آرومی من آرومم انگار حالت حال منهF دنیای من D#تو چشماته Dچشمای تو فال منهGm
Gmتو آرومی من آرومم انگار حالت حال منهF دنیای من D#تو چشماته Dچشمای تو مال منهGm

Gm…..Cm…..Dm…..Gm…..Cm…..Dm…..Gm
Cmدیروز موجت Fاز رویای دلم A#میگذشت Cmامروز دل به D#اقیانوس چشمات برگشت Dغرقم کن تو عمق نگاGmت
Cmتا من زنده ام Fنبضت تو قلبم همرA#امه Cmدنیا با تو D#همون چیزی که میخوامه Dوقتی هستم با نفساGmت , با نفساDت
Gmتو آرومی من آرومم انگار حالت حال منهF دنیای من D#تو چشماته Dچشمای تو فال منهGm
Gmتو آرومی من آرومم انگار حالت حال منهF دنیای من D#تو چشماته Dچشمای تو مال منهGm
Gm…..F…..D#…..Gm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.