آکورد آهنگ جو گندمی از 25 بند

25 بند

آکورد گیتار آهنگ جو گندمی از 25 بند

 ریتم 4/4

Fm…..D#…..C#…..Cm…..A#m
D#…..C#…..Cm…..A#m…..G#…..A#m……Fm
Fmنگات کردم نمیدونم که بارC# چندمی Cmمیشه
چقدر D#خوبه کنار تو موهام A#mجو گندمیFm میشه
Fmمنه تنها رو عشق تو تو یکC# لحظه هواCmیی کرد
باید D#قلبی رو که توشی تو سینهA#m مومیاFmیی کرد
Fmچه CmاحساC#سی که احساD#ست به احساA#mسم گره خورده
D#همینC#…..Cmحس یکی A#mبودن غماG#رو از A#mدلم Fmبرده
FmهموCmن اC#ندازه که D#هستی هموA#mن اندازه خوشحالم
D#کناC#ر Cmتو که دنیاA#mمی چقدG#ر بهترA#m شدهFm حالم

Fm…..Cm…..A#m…..Cm…..Fm…..Cm…..A#m…..Cm
Fmتو که دستامو میگیری جهاCmن جا میشه تو مشتم
چقدر A#mخوبه که میمونه جای Cmحلقه ات رو انگشتمFm
Fmیجوری میزنه قلبم تورو Cmهر لحظه میبینم
که حتیA#m باورم میشه دو تا Cmقلبه توی Fmسینه ام
Fmچه CmاحساC#سی که احساD#ست به احساA#mسم گره خورده
D#همینC#…..Cmحس یکی A#mبودن غماG#رو از A#mدلم Fmبرده
FmهموCmن اC#ندازه که D#هستی هموA#mن اندازه خوشحالم
D#کناC#ر Cmتو که دنیاA#mمی چقدG#ر بهترA#m شدهFm حالم

برای ارسال اجرای آهنگ جوگندمی از 25 باند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از 25 بند اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.