آکورد آهنگ جان مار از ایمان فلاحی

متن و آکورد گیتار آهنگ جان مار از ایمان فلاحی

گام اصلی Gm

Gmجان مار مره نده A#محمودآباد G#عاشق کنه داد و بیداد،Fm جان مار می دل درونهGm ترکنه
Gmجان مار مره نده A#به آملی G#همه با کلاس خیلی عالی،Fm جان مار می دل درونهGm ترکنه
Gmجان مار مره نده A#به آفریقا G#همه سیو و بد نما Fmجان مار مه دل درونهGmت رکنه
Gmجان مار مره نده A#به بهنمیرG# دارنی بخر نارنی بمیر Fmجان مارمه دل درونهGm ترکنه

Gm شیکار شوکا بوردمه، شوکا ورG#ه داشته، Fmمی دل غصهGm داشته
Gmخواستگار دل خواه بوردمه، دل خواه نومزG#ه داشته، Fmمی دل غصهGm داشته
Gmبه هر دری در بزومه، قفل و بستهG# داشته، Fmمی چشم برGmمه داشته
Gmرو به آسمون هاکردمه، مه خستهG# داشته، Fmمی چشم برGmمه داشته
گمه که، Gmکیجا شه روسری ره Cmزیل دوسه، A#آخ می نسا G#درنه Fmخاری کیجا Gmدرنه
Gmکیجا شه کمر زCmنجیر دوسه، A#آخ می نسا G#درنه Fmخار کیجا Gmدرنه
Gmآخ می نسا Cmدرنه Gmخار کیجا Cmدرنه، A#می دل بخواه G#درنه، Fmخوشگل کیجا Gmدرنه

Gmخدا من A#نخوامه G#آروم بانو Gmره، خدا من A#نخوامه G#دختر عمو Gmره
همهCm گویند دختر عمو جووA#نه فیروزه G#جان، گل A#نشکفته ی CmمازندروFmنه فیروزه Gmجان
Gmته هیکل قربون A#هسته دو مترCmی، G#برو مه Fmرفقون G#دل بورGmدی
ته Cmهیکل قربون A#هسته دو متری فیروزه G#جان، برو A#مه دلبر Cmدل بورFmدی فیروزه Gmجان
Gmدل و دل بزوما A#شه دل ندارCmمه G#عمارت Fmبزوما G#منزل ندارGmمه
عماCmرت بزومه A#شو خلیلیG# فیروزه جان همه A#دربند سرو Cmمن در غریبیG# فیروزه Gmجان

Gmهر کی گنه نوری مه G#بیه درون Gmبیره سالار داش مشدی مه G#بیه درون Gmبیره
Gmشی دلی درCmده قربون، چمری ونگیGm قربون A#شی دلی تنگیFm قربون، کمری ونگیGm قربون
Gmشی دلی درCmده قربون، چمری ونگیGm قربون A#اسا که بومه G#سرگردون Fmشه پر و مارGm قربون

برای ارسال ویدئو ی آهنگ جانه مار از ایمان فلاح کلیک کنید

جهت دیدن آکورد آهنگ های شمالی اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.