آکورد آهنگ آهن ربا (دلی) از مسعود صادقلو

مسعود صادقلو

آکورد با ریتم 6/8

Am…..Am…..Em…..Am
Amاین دل دیوونه بد جور میخواEmدش منAm زل میزدم بش نبود حواEmسش
Amرفته تو دلم Emیه جورAm بد Gحالت چشماش دیوFونم میGکرد
Fزیر و رو میکنه Gاین دلو چه راAmحت F…..Em…..Am
Amآسی میکنه همش منو با Emاون کاراش میکشونه منو چشمای آFهن رباش
Fمیزنه به سرم دلشو ببرم میخواد بشه جوAmنم فداش
Amآسی میکنه همش منو با Gاون کاراش میکشونه منو چشمای آFهن رباش
Dmمیزنه به سرم دلشو ببرم میخواد بشه جوAmنم فداش

Am…..Em…..Dm…..Em…..Am
Amدلبر نمک دوس داشتنی Fاز پیش دل من Emای کاش نری
Dmبا تو زیر بارون Fهوا یه جور دیگهEmس
هی Dmدوری نکن Fاز این دل بی Emکس، از این دله بیAm کس
Amآسی میکنه همش منو با Emاون کاراش میکشونه منو چشمای آFهن رباش
Fمیزنه به سرم دلشو ببرم میخواد بشه جوAmنم فداش
Amآسی میکنه همش منو با Gاون کاراش میکشونه منو چشمای آFهن رباش
Dmمیزنه به سرم دلشو ببرم میخواد بشه جوAmنم فداش

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.