آکورد آهنگ به نام خداوند رنگین کمان از علیرضا عصار

علیرضا عصار

Cm…..Fm…..Cm
به نامCm خداوند رنگین کمان Fmخداوند بخشنده مهربان
G7خداوند سنجاقک رنگ رنگ Cmخداوند پروانه های قشنگ
G#خدایی که آب و هوا آفریدFm درخت و گل و سبزه را آفرید
Gخدایی که از بوی گل بهتر است G7صمیمی تر از گریه مادر است
Cmبه نام خداوند رنگین کمان G#خداوند بخشنده مهربان
Fmخداوند سنجاقک رنگ رنگ G7خداوند پروانه های قشنگ
Cmخدایی که باد و هوا آفرید G#درخت و گل و سبزه را آفرید
Fmخدایی که از بوی گل بهتر استG7 صمیمی تر از گریه مادر است
Cm….G#….Cm…..Fm…..Cm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.