آکورد گل پونه محسن ابراهیم زاده

آکورد گل پونه محسن ابراهیم زاده

گام اصلی C#m

C#m………..A…………B……A……G#m…..F#m………..C#m
C#mگل پونه خودش میدونه Bاگه بره Aدنیام یه زندونهC#m واسه همه بیقراریامB میدونه دوا و درمونه

Eدله پونه Bگیره C#mآخه بونه Eگیره بگوB اصلا Aنشسته تا Eبهش بشمG#m خیره

C#mاگه به من Aباشه ستارهB های آسمونوG#m براش میکُنمA فرش زیر پاهاش که F#mعوض بشه G#mحالو هواش
C#mاگه به Aمن باشه ستارهB های آسمونوG#m براش میکُنمA فرش زیر پاهاش که عوضF#m بشه G#mحالو هواش

C#m………..B………..A ….G#m…..F#m…………B………A………..E…..F#m…..C#m

C#mدل تو رو میخواد F#mکوتاه نمیاد G#mحتی اگه بشه یه Bدیوونه
تاG#m هستی خوبه حاله Aگلِ پونه همین G#mعلاقه خوبوA عالیه که F#mبینمونهG#m

Eدله پونه Bگیره C#mآخه بونه Eگیره Bبگو اصلاA نشستهE تا بهشA بشم خیرهG#m
C#mاگه به من Aباشه ستارهB های آسمونوG#m براش، میکُنمA فرش زیر پاهاش که F#mعوض بشه G#mحالو هواش
C#mاگه به من Aباشه ستارهB های آسمونوG#m براش میکُنمA فرش زیر پاهاش که F#mعوض بشه G#mحالو هواش
C#m………..B………..A ….G#m…..F#m…………B………A………..E…..F#m…..C#m
C#mاگه به من Aباشه ستارهB های آسمونوG#m براش میکُنمA فرش زیر پاهاش که F#mعوض بشه G#mحالو هواش

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.