صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ تو دنیامو عوض کردی از امین حبیبی

آکورد های امین حبیبی

آکورد گیتار آهنگ تو دنیامو عوض کردی از امین حبیبی

آکورد گیتار آهنگ تو دنیامو عوض کردی از امین حبیبی

 ریتم 2/4

Dm
A……Gm……A……Gm……A……Gm……Dm……A
A……Gm……A……Gm……A……Gm……Dm……A
Aمن اینجوری نبوGmدم تو منو Aدیوونه کرGmدی تو بوAدی که منو Gmمست شب و Dmپیمونه کرAدی
Aمن اینجوری نبوGmدم تو شدی Aبلای جوGmنم تو باAعث شدی من Gmعاشق بشم Dmاز عشق بخوAنم
تو دنیاDmمو عوض Aکردی من اهل عشق نبودم به خاDmطر تو و Aچشماته که اینقدر حسودم
حساDmدت می کنم Aحتی به عطر رو لباست دلم Gmمی خواد فقط یک عمر به من Aباشه حواست
Dmهر بار که می Aبینم تو رو Dmقلبم تندAتر میزنه Gmاین دل براAی دیدنت Gmهر روز پر Aپر میزنه
Dmهر بار که می Aبینم تورو Dmانگار تو روAیا گم شدم Gmاز عشق تو Aدیوونه و Gmحرف همه Aمردم شدم

Dm……A……Dm……A……Gm……A……Gm……A
Dm……A……Dm……A……Gm……A……Gm……A
Aواسه من زندگی Gmیعنی با چشماAی تو مرGmدن همه Aدار و نداGmرم رو به دستA تو سپرGmدن
من این Dmدنیا رو یک Aلحظه بدGmون تو نمی Aخوام اگه Dmنباشی تو Aپیشم زیر و Gmرو میشه دنیاAم
دلم Aیه جوری میGmخوادت که باAور کردنیGm نیست من عاAشقت شدم Gmعشقت از این Aدل رفتنیGm نیست
نمی Dmتونه کسی Aجاتو توی Gmقلبم بگیرAه همش Dmتو فکرتم Aفکر تو از Gmسرم نمیرAه
Dmهر بار که می Aبینم تو رو Dmقلبم تندAتر میزنه Gmاین دل براAی دیدنت Gmهر روز پر Aپر میزنه
Dmهر بار که می Aبینم تورو Dmانگار تو روAیا گم شدم Gmاز عشق تو Aدیوونه و Gmحرف همه Aمردم شدم
Dmهر بار که می Aبینم تو رو Dmقلبم تندAتر میزنه Gmاین دل براAی دیدنت Gmهر روز پر Aپر میزنه
Dmهر بار که می Aبینم تورو Dmانگار تو روAیا گم شدم Gmاز عشق تو Aدیوونه و Gmحرف همه Aمردم شدم
Dm……A……Dm……A……Gm……A……Gm……A
Dm……A……Dm……A……Gm……A……Gm……A

برای ارسال اجرای آهنگ تو دنیامو عوض کردی از امین حبیبی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امین حبیبی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *