آکورد آهنگ یارا یارا از علیرضا افتخاری

علیرضا افتخاری

Aیارا یارا Dmگاهی دل ما را به چراغ نگاهیA روشن کن
چشم تار Gmدل را چو مسيحا به دمیدن آهی روشنA کن
Aیارا یارا Dmگاهی دل ما را به چراغ نگاهیA روشن کن
چشم تار Gmدل را چو مسيحا به دمیدن آهی روشنA کن

Aبی تو برگی زردم به هوای تو می گردم که مگر بیفتم در پاDmیت
Gmای نوای نایم به هوای تو می آیم که Aدمی نفس کنم Gmتازه در هواAیت
Aبی تو برگی زردم به هوای تو می گردم که مگر بیفتم در پاDmیت
Gmای نوای نایم به هوای تو می آیم که Aدمی نفس کنم Gmتازه در هواAیت
به نسیمA کوبت ای گل به شمیم بویت ای گل
در Gmسینه داغی دارم از Dmلاله باغی Aدارم
با Gmیادت ای گل هر شب در Dmدل چراغی Aدارم
Aباغم بهارم باش موجم کنارم باش
Aای پادشه خوبان داد از غم تنهایی Aدل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
Aمشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد Aکز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
به نسیمA کوبت ای گل به شمیم بویت ای گل
در Gmسینه داغی دارم از Dmلاله باغی Aدارم
با Gmیادت ای گل هر شب در Dmدل چراغی Aدارم
Aباغم بهارم باش موجم کنارم باش
Aبی تو برگی زردم به هوای تو می گردم که مگر بیفتم در پاDmیت
Gmای نوای نایم به هوای تو می آیم که Aدمی نفس کنم Gmتازه در هواAیت
Aبی تو برگی زردم به هوای تو می گردم که مگر بیفتم در پاDmیت
Gmای نوای نایم به هوای تو می آیم که Aدمی نفس کنم Gmتازه در هواAیت
Aتا فدا کنم جان و دل برايت

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.