آکورد آهنگ یاد من باش از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ یاد من باش از حمید حامی

Gmوقتی شب از کوچه رد Fشد Gmحکم خنده تا ابد Dmشد
Fوقتی گل صد تا سبد GmشدF یاد من باش یاد منGm باش
Gmوقتی غم خونه نشین Dmشد Gmوقتی ساD#یه نقطه چین Dmشد
Fروزگار بهتر از این D#شد Fیاد من باش یاد من Gmباش

Gmهرجا راه بسته دیدCmی آینه ی شکستهGm دیدی
یا یه مردD# خسته دیدDmی یاد من Fباش یاد منGm باش
Gmسر پیچ هر تراFنه پشت Dmهر حرف و بهاGmنه
تا همیشهA# عاشقاFنه یاد من Dmباش یاد من D#باشDm
یاد من Fباش یاد من Gmباش
Gmجای من رو خاCmلی کن اگه خورD#شیدGm در اومد
اگه جاD#دوی سیاDmهی بی اثرF شد یاد منGm باش
Gmجای من رو خاCmلی کن اگه D#غصه Gmسر اومد
اگه قاD#صدک دوباDmره خوش خبرF شد یاد من GmباشDm
یاد من Fباش یاد من D#باشDm یاد من Fباش یاد من D#با….F….شD#

برای ارسال اجرای آهنگ یاد من باش از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.