آکورد آهنگ گل گشنیز از اسحاق احمدی

آکوردهای اسحاق احمدی
آکورد آهنگ گل گشنیز از اسحاق احمدی

متن و آکورد گیتار آهنگ گل گشنیز از اسحاق احمدی

Amزندِگیم بُر ایخا تو دستونش Fبازی حُکمی کِه با چِشمونِش Dmحُکم چِشموش یِه دُفعَه سِحر ایکه Gmبِی مِه راFحت زِندونEm مِهر ایکه
Amزندِگیم بُر ایخا تو دستونش Fبازی حُکمی کِه با چِشمونِش Dmحُکم چِشموش یِه دُفعَه سِحر ایکه Gmبِی مِه راFحت زِندونEm مِهر ایکه
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه
E…..F……E……Dm……E…..F……Dm……E

Amمِه که حُکمُم دِل پُر Gدَرد هَستَه رو به روم یِه عِدَه ناFمَرد هَستَهDm راه سربازِ دلیر اَز Gدور شُبستF بازی اَز Dmلَحظِه Eاَوَل شُوگِه دست
Amخِشت ِ اَوَل مِه اُمنَها Gتو خونَه شُبُریدُ وشُنَواشت Fیَک دُونَهDm بی بی و شاه وتَک اَز Gدست اُمداF بازی دَستِDm آدَمیE پَست اُمدا
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه
E…..F……E……Dm……E…..F……Dm……E

Dmگُلِ گِشنیز چِکَه بدAm بو بودَه Dmدست بیبی سیاشAm رو بودَه Gبیبیِ دِل گولِ گِشنیزF ایخا Gتو قُمارِF زِندِگی Eلیز ایخا
Amشاه اِسپیک خَندَیِ Gسَردی شَکِه تویِ بازی خِیلی ناFمَردی شَکِه Amوا دُروغ حُکم ایبو وG سوبل ایزَه هَمَه کاFرو زیر سَرE گِشنیزَهG هَمَه کاFرو زیر سَرE گِشنیزَه
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه
Amبا خُودُوم Fبا زِندِگیم Dmظُلم اُمکِه Gبا کِه نشتُمF بازیِ Eحُکم اُمکِه

برای ارسال اجرای آهنگ گل گشنیز از اسحاق احمدی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از اسحاق احمدی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *