آکورد آهنگ گل مینا از حمید حامی

حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ گل مینا از حمید حامی

Gm
گل Dمینا بخواب D#آروم عزCmیزم که تو Cmخوابت شب وD# شبنم برDیزم
گل Dمینا بخواب D#آروم که دیرCmه دیگه Cmبد جور داره گریهD# ام میگیرDه
Dبخواب آروم که بیداره ستاGmره دل D#مریم هراCmسوD#نه دوباDره
شاید Gmهیچ وقت دیگهD# بارون نبارDه ..Cmبخواب آروم که شب طاقت بیاDره
اگه Cmدل رو به روD#یای تو بستمD اگه Cmاز بغض پائیزD#ت شکستمD
نمی Cmدونی تو اینD شب گریه یD# تلخ Cmهنوز مدیون چشماD#ی تو هستمD
Cmهنوز مدیون چشماD#ی تو هستمD…..GmهنوزD مدیون چشماCmی تو هستمD
Gmتو معصومی مثD# اندوه باDرون مثCm تنهایی یک معبد Gmدور
نشد قسمت کنیمD# تنهایی موCmنو تو این فصل حریقD آینه و نور
Gmتو این دنیای دلD#گیر و مه Dآلود کسیCM جز تو به Dفکر بغض Gmمن نیستD#
من از Gmچشمای غمگین تو خوندCmم که شب اینجا شب عاشق شدنD نیست
گلGm مینا بخوCmاب آروم که شب شد دل D#من از شکستنF جون به لبD# شدF
دل Dمن از شکستنCm جون به لبGm شد
گلGm مینا بخواCmب آروم که دیره دیگه D#بد جور دارهF گریه ام می گیرD#ه..F
دیگه Dبد جور دارهF گریه ام می گیرGmه

برای ارسال اجرای آهنگ گل مینا از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.