آکورد آهنگ گل مهتاب از فرزاد فرخ

فرزاد فرخ

آکورد با ریتم 4/4

Bm…..A…..G…..Bm
Bmآرامش من آینده ی من Emدر دست توBmست
Bmپروانه ی من قلبم رو ببین Emسرمست توBmست
Aآینده ای روشن من با تو بسازم
Bmدنیامو بغل کن ای محرم رازم زیبا گل مهتاF#بم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم

Bm…..A…..G…..F#…..Bm…..A…..G…..Bm
Aدوستم داشته باش شعر آواGزم باش تو مراBm آغاز کن شوق پروAازم باش
در عبور از چشمت لانه ی Gعشق پیداست لحظه هاBmی بی تو زندگی Aبی معناست
زندگی Emبی GمعناF#ست
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
Bm…..A…..G…..F#…..Bm…..A…..G…..Bm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.