صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ کشتی 3 از سینا پارسیان

3/5 - (2 امتیاز)

آکورد های سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ کشتی 3 از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ کشتی 3 از سینا پارسیان

 ریتم 4/4

D#m…..C#…..B…..B…..C#…..D#m…..D#m…..C#…..B…..B…..C#…..D#m
D#mدریا یه ساC#لی میشه خشکهB چشمام خیلیC# وقته خیسنD#m
D#mیه ساله توC# چشمام نهنگاB هر شب وC#صیت مینوD#mیسن
D#mدریا فراC#موشی گرBفته فکر میکنه C#مرداب بوD#mده
D#mبرگرد ثاC#بت کن تموBمه این اتفاC#قا خواب بوD#mده
D#mهی تو سرم فکرای نامربوط میگرده C#من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده
Bکو تا دوباره ساحل از من دست برداره A#mاز حال این کشی فقط خشکی خبر داره
D#mهی تو سرم فکرای نامربوط میگرده C#من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده
Bکو تا دوباره ساحل از من دست برداره A#mاز حال این کشی فقط خشکی خبر داره

D#m…..C#…..B…..A#m…..D#m…..C#…..B…..A#m
D#mتا اینکه این C#صحرا دوباBره دریاشه خیلیC# کار داD#mره
D#mمن اولین C#صحرای دنیاBم که مرغ ماC#هی خار داD#mره
D#mهی تو سرم فکرای نامربوط میگرده C#من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده
Bکو تا دوباره ساحل از من دست برداره A#mاز حال این کشی فقط خشکی خبر داره
D#mهی تو سرم فکرای نامربوط میگرده C#من موندم و کلی نهنگ خودکشی کرده
Bکو تا دوباره ساحل از من دست برداره A#mاز حال این کشی فقط خشکی خبر داره
D#m…..C#…..B…..A#m
D#m…..C#…..B…..A#m…..D#m…..C#…..B…..A#m

D#m…..C#…..B…..B…..C#…..D#m
D#mمرگ اتفاC#قا خوبه وقتیB از قبل قلبتC# مرده باD#mشه
D#mمرگ عین اینC# میمونه فکر Bکن کشتی به خشکیC# خرده باD#mشه

ارسال اجرای آهنگ کشتی ۳ از سینا پارسیان

آکورد آهنگ های سینا پارسیان


  • میلاد:

    آکورداش دقیقه. ممنون ازتون

    پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.