آکورد آهنگ چراغونی از مهرداد مهان

مهرداد مهان

B……..C#m……..F#m……..B7……..E……..A…..G#m…..F#m……..G#m
G#mقشنگ و خوش عطری و خاص Bتو نمیذاری حواس
Aواسه من که تو دلم F#mغوغاG#mست F#mعاشقتم G#mروراست
G#mخدا تورو داده به من Bعشق دسته گل من
Aتورو دیدم حرف کم F#mآور G#mدم F#mواسه تو G#mمردم
Bدیوونه تر ازم که نیست C#mحالا تو دنیا رو بگرد
F#mاین آدم بی حوصله Bواسه تو هی حوصله کرد
Eآروزی قشنگ رسیدنA بهشم G#mسخته نباF#mید گله کرد نباG#mید گله کرد
Bمگه میشه تو باشی و C#mدنیا به آخر برسه
F#mمگه میشه دل ببره Bهرکسی از راه برسه
Eجز تو با هیچی خوب نی حالمA به من حتیG#m همه دنیاF#m برسه
همه دنیاG#m برسه

B……..C#m……..F#m……..B……..E……..A…..G#m…..F#m……..G#m
B……..C#m……..F#m……..B……..E……..A…..G#m…..F#m……..G#m
واسه تو این شهرو میدم Aواسه چراغونی
G#mچه قشنگ تر میشی وقتیC#m زیر بارونی
Bتو که حال دلمو Aبهتر از هرکسی میG#mدونی F#mتو که میG#mدونی
Bدیوونه تر ازم که نیست C#mحالا تو دنیا رو بگرد
F#mاین آدم بی حوصله Bواسه تو هی حوصله کرد
Eآروزی قشنگ رسیدنA بهشم سختهG#m نبایدF#m گله کرد نبایدG#m گله کرد
Bمگه میشه تو باشی و C#mدنیا به آخر برسه
F#mمگه میشه دل ببره Bهرکسی از راه برسه
Eجز تو با هیچی خوب نی حالمA به من حتیG#m همه دنیاF#m برسه
همه دنیاG#m برسه

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.