آکورد آهنگ پولک رنگی از نیما جمالی

نیما جمالی

C#m…..A…..B…..C#m…..C#m…..A…..B…..C#m
جاده امشبC#m واسه گفتن قصه هاشA دورو درF#mازه
گريه یG# چهره مهتاب تو نگامG#7 خاطره سازهC#m
پيرهن C#mآبي آسمون پر ازA پولک رنگيF#m
من نديدهG# بودم هرگز شبي رو G#7به اين قشنگيC#m
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين

C#m…..A…..B…..C#m…..C#m…..B…..F#m…..G#…..F#m…..G#
توي اونC#m برق نگاهت جلوهB6 ستاره مردهF#m
هرچي آبيG# داشته دريا اون دوتا G#7چشم تو خوردهC#m
شب تو C#maj7تاريکي موهات تموم B6رنگشو باختهF#m
اين همه قشنگيها رو Aکي رو اندام تو بافتهG#
پيرهن C#mآبي آسمون پر ازA پولک رنگيF#m
من نديده G#بودم هرگز شبي رو بهG#7 اين قشنگيC#m
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين

C#m…..A…..B…..C#m…..C#m…..A…..B…..C#m
C#mای نازنینA…..B…..C#m…..C#m…..A…..B…..C#m
C#m…..C#m…..F#m…..F#m…..C#m…..C#m…..F#m…..F#m

جاده امشبC#m واسه گفتن قصه هاشA دورو درF#mازه
گريهG# چهره مهتاب تو نگامG#7 خاطره سازهC#m
پيرهن C#mآبي آسمون پر ازA پولک رنگيF#m
من نديدهG# بودم هرگز شبي رو G#7به اين قشنگيC#m
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين
C#mاي نازAنين Bاي ناC#mزنين C#mبامن Aبمون Bاي بهترC#mين

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.