برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پند حافظ از داریوش

آکوردهای داریوش اقبالی

آکورد گیتار آهنگ پند حافظ از داریوش

آکورد گیتار آهنگ پند حافظ از داریوش

این چه شورGmیست که درDm دور قمر Fمی CmبینمDm
همه آGmفاق پر ازDm فتنه Gmو شر Fمی CmبینمDm
Gmهر کسی روز بهی می طلبدF از GmایامDm
علت آنGm است که هرDm روز Gmبتر Fمی CmبینندDm
ابلهان Dmرا همه شرFبت ز CmگلابDm و قندGm است
بوته داDmنان همه از خوCmن جگر Dmمی CmبینمGm
اسب تاDmزی Cmشده مجرDmوح به زیرCm  پاFلانGm
Cmطوق زرDmین Cmهمه برDm گردنGm خر Fمی CmبینمGm

این چه شورGmیست که Dmدر دورGm قمر Fمی CmبینمDm
همه آGmفاق پر ازDm فتنه Gmو شر Fمی CmبینمDm
Dmدختران را همه در جنگCm و جدلF با CmمادرGm
پسران Dmرا همه بد خواCmه پدرDmFمی CmبینمGm
Cmهیچ رDmحمی Cmنه براDmدر Cmبه براFدر  CmداردGm
Cmهیچ DmشفقتCm نه پدرDm را بهGm پسر Fمی CmبینمGm
پند حاGmفظ Dmبشنو Gmخواجه برو FنیکیCm کنDm
که منGm این پند به ازDm گنج گوهر Fمی CmبینمDm

برای ارسال اجرای آهنگ پند حافظ از داریوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از داریوش اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *