آکورد آهنگ پل از گوگوش

متن و آکورد گیتار آهنگ پل از گوگوش

گام اصلی F#m ریتم ۴/۴

F#m……Bm……C#……F#m
F#mبرای خواب معصوBmمانه ی F#mعشق کمک Bmکن بستری C#از گل بساF#mزیم
F#mبرای کوچ شب Bmهنگام وحشتF#m کمک Bmکن با تن C#هم پل بساF#mزیم
کمک Dکن سایه بونی از تراEنه برای خواب ابریشم بساF#mزیم
کمک Dکن با کلام عاشقاEنه برای زخم شب مرهم بساF#mزیم
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mتو رو میشناسم ای Bmشبگرد عاF#mشق تو باBm اسم شب C#من آشناF#mیی
از اندF#mوه و تو و Bmچشم تو پیدF#mاست که از Bmایل و تباC#ر عاشقاF#mیی
F#mتورو میشناسم ای سر در گریبوEن غریبگی نکن با هق هق F#mمن
تن Dشکستتو بسپار به دستهE نوازشهای دست عاشق F#mمن
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mبه دنبال کدوم حرف و کلاC#می سکوتت گفتنه تمام حرفاF#mست
تورو Dاز طپش قلبت شناC#ختم تو قلبت قلب عاشقهای دنیاF#mست
F#mتو با تن پوشی از گلبرگ و بوC#سه منو به جشن نور و آینه برF#mدی
چرا Dاز سایه های شب بترC#سم تو خورشید و به دست من سپرF#mدی
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mکمک کن جاده هاBmی مه گرF#mفته منBm مسافرو C#از تو نگیرF#mن
F#mکمک کن تا کبوBmترهای خستهF#m روی Bmیخ بستگیC# شاخه نمیرF#mن
F#mکمک کن از مسافرهای عاEشق سراغ مهربونی رو بگیرF#mیم
کمک Dکن تا براF#mی هم بموEنیم کمک کن تا برای هم بمیرF#mیم
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت کنیم تنهاییمونو میونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بین من و تو ، دستای Bmما پلی باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

برای ارسال اجرای آهنگ پل از گوگوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از گوگوش اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.