برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پل از گوگوش

آکوردهای گوگوش

آکورد گیتار آهنگ پل از گوگوش

متن و آکورد گیتار آهنگ پل از گوگوش

ریتم 4/4

F#m……Bm……C#……F#m
F#mبرای خواب معصوBmمانه ی F#mعشق كمك Bmكن بستری C#از گل بساF#mزيم
F#mبراي كوچ شب Bmهنگام وحشتF#m كمك Bmكن با تن C#هم پل بساF#mزيم
كمك Dكن سايه بونی از تراEنه برای خواب ابريشم بساF#mزيم
كمك Dكن با كلام عاشقاEنه برای زخم شب مرهم بساF#mزيم
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mتو رو ميشناسم اي Bmشبگرد عاF#mشق تو باBm اسم شب C#من آشناF#mیی
از اندF#mوه و تو و Bmچشم تو پيدF#mاست كه از Bmايل و تباC#ر عاشقاF#mیی
F#mتورو ميشناسم اي سر در گريبوEن غريبگی نكن با هق هق F#mمن
تن Dشكستتو بسپار به دستهE نوازشهای دست عاشق F#mمن
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mبه دنبال كدوم حرف و كلاC#می سكوتت گفتنه تمام حرفاF#mست
تورو Dاز طپش قلبت شناC#ختم تو قلبت قلب عاشقهاي دنياF#mست
F#mتو با تن پوشي از گلبرگ و بوC#سه منو به جشن نور و آينه برF#mدی
چرا Dاز سايه های شب بترC#سم تو خورشيد و به دست من سپرF#mدی
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

F#m……Bm……C#……F#m
F#mكمك كن جاده هاBmی مه گرF#mفته منBm مسافرو C#از تو نگيرF#mن
F#mكمك كن تا كبوBmترهای خستهF#m روی Bmيخ بستگيC# شاخه نميرF#mن
F#mكمك كن از مسافرهای عاEشق سراغ مهربوني رو بگيرF#mيم
كمك Dكن تا براF#mی هم بموEنيم كمك كن تا برای هم بميرF#mيم
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن
بذBmار قسمت كنيم تنهاييمونو ميونE سفره ی شب تو با Aمن
بذDار بين من و تو ، دستای Bmما پلي باشه واسه C#از خود گذF#mشتن

برای ارسال اجرای آهنگ پل از گوگوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از گوگوش اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *