آکورد آهنگ پرنده از سیمین غانم

سیمین غانم

B…..C#…..D#m…..B…..B…..C#…..D#m
D#mتوي يك جنگل تن C#خيس D#mكبود
Bيه پرنده آشيوC#نه ساخته D#mبود
F#خون داغ عشق خورG#شيدB رو پرش
F#جنگل بزرگ خورG#شيد رو D#mسرش
G#تو هواي آفتابيB رو درختاC# ميپريدD#m
G#تنشو به جنگلB روشن خورC#شيد می‌D#mكشيد
Bتا يه روز ابراي سنگينC# اومدنD#m
Bدنياي قشنگشو C#به هم A#mزدنG#
G#هر چي صبر كرد آسمون آبيD#m نشدG#
G#ابرا موندند هوا آفتابي نشد
G#بس كه خورشيدشو توB زندون سردC# ابرا D#mديد
G#يه دفعه ديوونه شدB از توي جنگلC# پر كشيدD#m

C#…..B…..D#m…..C#…..B…..D#m
زندگي Bشو توي جنگلC# جا گذاشتD#m
رفت و رفت Bابرا رو زيرC# پا D#mگذاشتG#
G#رفت و عاقبتB به خورC#شيدش D#mرسيد
G#اما خورBشيد به تنش C#آتيش D#mكشيد
اگه خورBشيدی توی C#آسموD#mنه
Bمرغ عاشق رو زمين C#فراووD#mنه G#
G#روزي يكي به بالا چشم D#mمي دوزهG#
G#ميره با اين كه ميدونه D#mمي سوزه
G#من همون پرنده بودمB كه يه روز C#خورشيد رو D#mديد G#
اسم من يه قصه شدB اين قصه رو C#دنيا شنيدD#m
C#…..B…..D#m…..C#…..B…..D#m

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.