صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پرنده از مانی رهنما

4.4/5 - (10 امتیاز)

آکورد های مانی رهنما

آکورد آهنگ پرنده از مانی رهنما

Bm…..G…..Em…..F#…..Bm…..G…..C…..F#
Bm…..G…..C#…..F#…..Bm…..G…..C…..F#
Bm…..C#…..Em…..G…..Bm…..Em…..Bm…..C#…..F#
Bm…..C#…..Em…..G…..Bm…..A…..G…..Bm…..A…..D
Em…..Bm…..C…..Bm…..Em…..Bm…..C…..F#…..Bm
Bm…..F#…..Bm…..F#…..Bm
Bmپرنده هم قفسA هم خونهBm من زمستوF#mن رفت و شدG فصل پرBmیدن
همین Bmدیروز تو ازA این خونه Bmرفتی ولیF#m از اومدنG چیزی نگفتیBm
تو را Gدر هنجره Emیک دشت Aآواز تو را F#در سر هوایF#7 خوب پرBmواز
تو را Gدر هنجره Emیک دشت Aآواز تو را F#در سر هوایF#7 خوب پرBmواز
من اینAجا خستهG و غمگین و تنهاBm نمیAدونم که میGمونمF# تا فرBmدا

Bm…..C…..Bm…..Bm…..C…..F#…..Bm
چی میDشد اون هوایEm برفیA و سرد تو Emرو راهی اینF# خونه نمیBmکرد؟
بهارD کاغذینEm خونه یA من تو رو Emراضی نکردF# آخر به موBmندن
من عاAدت می کنمG با درد تازهBm Aجدایی شاید ازEm من، من Bmبسازه
Aدلم تنگ Gدلم تنگ برایتBm نگاAهم با نگاEmهت داشتBm عادت

Bm…..C…..Bm…..Bm…..C…..Bm
Em….Gm….D….Em….A….G
Em…..A…..Em…..G….Em…..Bm
تو اونجاEm با گلاGی رنگارنگیBm من اینAجا پشت دیواDرای سنگیG
تو با Emجنگل تو با GدریاA تو با F#mکوه من و F#اندازه ی Emیک فصل اندوهBm
من عاAدت می کنمG با درد تازهBm Aجدایی شاید ازEm من، من Bmبسازه
Aدلم تنگ Gدلم تنگ برایتBm نگاAهم با نگاEmهت داشتBm عادت

Bm…..C#…..Em…..G…..Bm…..Em…..Bm…..C#…..F#
Bm…..C#…..Em…..G…..Bm…..A…..G…..Bm…..A…..D
Em…..Bm…..C…..Bm…..Em…..Bm…..C…..F#…..Bm
Bm…..F#…..Bm…..F#…..Bm
Bmپرنده هم قفسA هم خونهBm من زمستوF#mن رفت و شدG فصل پرBmیدن
همین Bmدیروز تو ازA این خونه Bmرفتی ولیF#m از اومدنG چیزی نگفتیBm
تو را Gدر هنجره Emیک دشت Aآواز تو را F#در سر هوایF#7 خوب پرBmواز
تو را Gدر هنجره Emیک دشت Aآواز تو را F#در سر هوایF#7 خوب پرBmواز
من اینAجا خستهG و غمگین و تنهاBm نمیAدونم که میGمونمF# تا فرBmدا
من عاAدت می کنمG با درد تازهBm Aجدایی شاید ازEm من، من Bmبسازه
Aدلم تنگ Gدلم تنگ برایتBm نگاAهم با نگاEmهت داشتBm عادت

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *