آکورد آهنگ پرستش از حمید حامی

حمید حامی

آکورد گیتار آهنگ پرستش از حمید حامی

ریتم 6/8

Bm…………..Em…………..Bm…………..A…………..F#m……………G……A……Bm
Bm…………..Em…………..Bm…………..A……F#m……Bm……G……A……F#m……G……A……Bm
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm
Bmبه تو تکیه میدAم که عاشق ترGینی که دلواپسِ Aلحظه‌هاF#mی زمینیBm
Bmمن از تو نگفتمA شنیده گرفتیG به یادت نبوAدم ندیدGه گرفتیBm
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm

Bmمیخوام مثل آینهF#m پیش روت بشینمG تو رو با تمومA وجوF#mدم ببینمBm
Bmبذار روح من F#mبا نگات زیر و رو Gشه بذار پیرهن AآسمونG بپوBmشه
Bmهمه دلخوشی‌ هام گذشت و تو موGندی تو بیراهه‌ هاEmمو به مقصد رسوندF#mی
امیدم به جز Gتو شـده AناامیدBmی همیشهF#m تو آGخر بـه دAادم رسیدBmی….F#m……G…….A
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستم
Gبه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستم به تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm
Bm…………..Em…………..Bm…………..A……F#m……Bm……G……A……F#m……G……A……Bm

برای ارسال اجرای آهنگ پرستش از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.