آکورد آهنگ پاره سنگ از مهدی یراحی

مهدی یراحی

متن و آکورد آهنگ پاره سنگ از مهدی یراحی

Cm……Gm
Gmبه تک تک شقیقه های پاره سنگ خورد و
یباره دستمون به ضامن تفنگ خوردو
Fmمرگ بردو دوباره عقل مردو
Abتموم Ebخاطراتمون Gmگره به جنگ خوردو
Cmطرح تخریب Abخونه های ما Ebکلنگ خوردو
Gmتا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خوردو
Fmمرگ بردو دوباره عقل مردو
Ebتموم خاطراتمون گرهGm به جنگ خوردو
من نمیدونم چرا Cmنمیتونم بفهمم Gmاینو
چراCm به ختم جنگ این همه درنگ Abخوردو
یه نسل دیگه رفت جنگ برنگشت Ebرفتو Fmرفتو برCmنگشت
Gm……
منCm آخرین شهید این قبیله ام
Gmقبیله ای که آب و نون ندارن
Fmقبیله ای که خیلی از Abشهیدا
Gmحتی یه تیکه استخون ندارن
Cmبه من یک نفر بگه کجای Bbکاریم
تقاص جنگ و پای چی باید Abبذاریم چرا هنوزFm
Abزندگی GmندارCmیـــــــــــــــــــــمGm
Cmبه من یک نفر بگه کجا Ebرسیدیم
جوریه که زنده موندیمو Fmشهیدیم
یه خواب خوش عمریه CmندیدیمBb
Cmمن نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا
به ختم جنگ این همه درنگ Abخوردو
یه نسل دیگه رفت جنگ برنگشتEb رفتو رفتوFm برنگشتCm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.