stayhomebanner

آکورد آهنگ وطن از داریوش

آکورد گیتار آهنگ وطن پرنده ی پر در خون از داریوش اقبالی

گام اصلی G#m

G#m…..G#m…..C#m……G#m…..D#…..G#m
G#mوطن پرEنده ی پر در D#خون G#mوطن شکفتهE گله در D#خون
Eوطن فلات شهیدو D#شب وطن خاکا G#mبه سر خون
وطن Eترانه ی زندD#انی G#mوطن قصیدEه ی ویرD#انی
ستاره F#ها اعدEامیان D#ظلمت Eبه خاک اگر چه میریزD#ند
Eسحر دوباره برمیخیزD# ند C#mبخوان که دوباره بخواG#mند
این عشیره ی زندD#انی گل سرود شکستن G#mرا…G#
C#mبگو که به خون بسرG#mاید این قبیله ی قرباD#نی حرف اخر G#mرفتن را
G#mبا دژخیمان اگر D#شکنجه اگر بند است و G#mشلاق و خنجر
C#mاگر مسلسل و انگشترG#m با ما طبار فداD#یی با ما غرور رG#mهایی..G#
C#mبه نام اهن وگندG#mم اینک ترانه ی ازD#ادی اینک سرودن G#mفردا

G#m…..F#…..E…..D#…..G#m…..F#…..E…..D#
G#mامروز ما امروزD# فریاد فردای ما روزG#m بزرگ میعاد…C#m
بگو که دوباره میخواG#mنم با تمامی یاراD#نم گل سرود شکستنG#m را…G#
C#mبگو که به خون میسرG#mایم دوباره با دلو D#جانم حرف اخر Eرفتن را
بگو به D#ایران بگو G#mبه ایران

برای ارسال اجرای آهنگ وطن از داریوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از داریوش اینجا کلیک کنید

*به یاد کشته شدگان سانحه ی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.