آکورد آهنگ واسه تولدم از سارن

سارن

 آکورد با ریتم 4/4

Em…..Am…..D…..B
واسه تولدمEm خودت بیا منوAm از این جهان ببرD یه جای دور سفرB
واسه تولدمEm بیا تا چشم منAm خشک نشده به درD واسه تولدم برام بغل بخرB
بین غریبه Emها بهم خوش نمیگذرهAm وقتی ندارDمت تنهایی بهترهG
وقتیA نداBرمتEm مگه فرقی میکنهAm چند سالم بشهD قلبم نمیکشهB

Em…..Em…..Em…..G…..C…..Am…..B…..B…..Em
C…..Am…..D…..G…..C…..Am…..B…..B
میگن که وقتشهEm شمع هامو فوت کنمAm بستم چشامو تاD باز آرزوت کنمB
باز آرزوت کنم
واسه تولدمEm خودت بیا منوAm از این جهان ببرD یه جای دور سفرEm
واسه تولدمEm بیا تا چشم منAm خشک نشده به درD واسه تولدم برام بغل بخرB
Em

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.