آکورد آهنگ هیچ از رضا بهرام

آکورد گیتار آهنگ هیچ از رضا بهرام

گام اصلی Em

Em
Bm……C……Bm……C……Am……Bm
Bmبعد از تو هیچ میماند ازC قلبم برای من Bmبغضم حریف گریه هاCیم نیست خدای من Amاین گریه ها یعنی شروعBm ماجرای من
Bmچشم رقیبان خورده بر Cدار و ندار من Bmدوش شما تنها دلیل Cانتظار من Amدیوانگی دیگر نمیBm آید به کار من
Emعاشق شدم Bmعاشق چرا Dاز دور میCبینم تو را Amوای از Cاین درد دوBmری
Emماندم در آBmغوش غمت Dدر دل تو جا Gماندی فقط Cاما هنوز Amغرق غروBmری
Emشهزاده Bmنامهربان Emقلب مرا Bmشکستی Emتیر گذشتهBm از گلو Cدردانه Gکه هستی
Emشهزاده Bmنامهربان Emقلب مرا Bmشکستی Emتیر گذشتهBm از گلو Cدردانه Bmکه هستی

Em……Bm……C……Bm……Em……Bm……C……G……Em
ای Emعشق خراDبم کرده ای Gآخر تو را Cتا کی کنم Amباور نمیDبینی مگرAm دلم گرEmفته
Dاین Cشهر مرا Dدیوانه میGخواند کجاCیی دل نمیAmداند که دDنیای مراAm ماتم گرEmفته نمیDبینی مگرAm دلم گرEmفته
Emشهزاده Bmنامهربان Emقلب مرا Bmشکستی Emتیر گذشتهBm از کمان Emدردانه Bmکه هستیG
Emشهزاده Bmنامهربان Emقلب مرا Bmشکستی Emتیر گذشتهBm از گلو Cدردانه Gکه هستی
Emشهزاده Bmنامهربان Emقلب مرا Bmشکستی Emتیر گذشتهBm از کمان Emدردانه Bmکه هستی
Em……Bm……C……Bm……Em……Bm……C……G……Em

برای ارسال اجرای آهنگ هیچ از رضا بهرام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا بهرام اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.