آکورد آهنگ همگناه از سوگند

سوگند

آکورد با ریتم 6/8

A#m…..A#m…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm
A#m…..A#m…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm
A#mای همگناه من بی تو پرواز همیشه محکوF#م به سقوFmطه
حرفایی کهG# توو سینه داFmرم همش از F#جنس سکوته
ای همG#گناه منF# ای همA#mگناه من
تبر زدن D#mانگار عشقمو از A#mریشه
این خونهD#m بعد از تو شکل قفس A#mمیشه شکل قفس Fmمیشه
Fmمی دونی این دنیاA#m بدون تو بدون F#من
می دونی زندونهFm نده قسمF# به جون Fmمن
حرفات دروF#غه از رو Fmعادته و D#mتکرارهC#…..Fm
Fmمی دونی این دنیاA#m بدون تو بدون F#من
می دونی زندونهFm نده قسمF# به جون Fmمن
حرفات دروF#غه از رو Fmعادته و D#mتکرارهC#…..Fm

A#m…..F#…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm
A#m…..F#…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm
تموم شدیم A#mو این قصه به G#سر رسید
من و تو آF#خرشD#m به هم نمیFmرسیم
انگار صداA#mی من به تو نمیG#رسه
توو ظلمتF# چشاتD#m به صبح Fmنمیرسه
Fmمی دونی این دنیاA#m بدون تو بدون F#من
می دونی زندونهFm نده قسمF# به جون Fmمن
حرفات دروF#غه از رو Fmعادته و D#mتکرارهC#…..Fm
Fmمی دونی این دنیاA#m بدون تو بدون F#من
می دونی زندونهFm نده قسمF# به جون Fmمن
حرفات دروF#غه از رو Fmعادته و D#mتکرارهC#…..Fm
A#m…..F#…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm
A#m…..F#…..Fm…..Fm…..F#…..D#m…..C#…..Fm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.