آکورد آهنگ همه عمر از توحید شمس

توحید شمس

Am…..Am…..F…..Dm…..E…..E…..E…..E…..Am
F…..F…..Dm…..E…..E…..E…..Dm….Am
به خدا Amاگر بمیرمF که دل ازDm تو برنگیرمE
برو ایAm طبیبم از  chord F]سر که دوا Dmنمی‌پذیرمE
نه نشاطAm دوستاFنم نه فراغDm بوستاEنم
بروید ای رفیقان به سفرDm که من اسیرمAm
بروید Eای رفیقان به سفرDm که من اسیرمAm

همه عمرDm برندارمAm…..Dmسر از این خمار مستیAm
که هنوز Dmمن نبودمE که تو در دلم نشستیAm
E که تو در دلم نشستیAm

Am…..Am…..F…..F…..Dm…..Dm…..E…..E
Am…..Am…..F…..F…..Dm…..Dm…..E…..E

غم دل Eبه کس نگویمF که بگفتDm رنگ روEیم
تو به صورتمAm نگه کنE که غمDm دلم بداEنی
نه خلافAm عهد کردمF که حدیثDm جز تو گفتمAm
همه برE سر زبانند و تو درDm میان جاEنی
E
همه برF سر زباEنند و تو درDm میان جاAmنی

همه عمرDm برندارمAm…..Dmسر از این خمار مستیAm
که هنوز Dmمن نبودمE که تو در دلم نشستیAm
E که تو در دلم نشستیAm
همه عمرDm برندارمAm…..Dmسر از این خمار مستیAm
که هنوز Dmمن نبودمE که تو در دلم نشستیAm
E که تو در دلم نشستیAm
F…..F…..Dm…..E…..E…..E…..Am

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.