صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ همه را میبخشم از منصور

آکورد های منصور

آکورد آهنگ همه را میبخشم از منصور

آکورد با ریتم 4/4

من همه Amدار و نداEmرم همه گلهاAmی بهاEmرم دل پاکF و بیقراEmرم
همه راF همه راEm به نگاهA چشم زیباAmی تو Cمی Dبخشم Emیار

Em…..F…..Em
من همه Amهفت آسمان Emرا همه پیداAm و نهان راEm هم زمینAm و هم زمان Emرا
همه راF همه راEm به تبسمA های شیرینAm لبت Cمی D بازمEm
Emهمه را Amمیبخشم همه را Emمیبازم من برایتA قصه هاC میD سازمEm
من به سویA عشق توC میD تازمEm

Em…..Am…..Am…..Em…..Em…..F…..B7…..Em
Em…..Am…..D…..G…..Em…..F#dim…..B7…..Em…..Bm…..Em
من تمامF عاشقان راEm همه Fدل خستگان راEm خوشه Fستارگان راEm
همه راAm همه راEm به شب Aیلدای گیسوAmی تو Cمی Dخوانم Emیار
معنی Bmسرخ غروب Emو همه گفتهBm های خوبEm و Cحرم شبDهای جنوبEm و
همه راBm همه راC به طلوعD روشن صبح تو میD7بخشم Gیار
Emمن همهBm دستای پاکEm و همه اعتباBmر خاکEm و Cظهر و Dسینه هلاکEm و
همه راBm همه راC به وجودD سبز و پر D7بار تو میبازم Gیار
همه راAm میبخشم همه راEm میبازمC من براAیت قصه ها Cمی DسازمEm
من به سوAی عشق تو Cمی DتازمEm
Em…..C…..Am…..B7…..Em…..C…..Am…..B7
Em…..Am…..D7…..G…..C…..F#dim…..B7…..Em
Em…..Am…..D7…..G…..C…..F#dim…..B7…..Em
Em…..Am…..D7…..G…..C…..F#dim…..B7…..Em
Em…..Am…..


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید