آکورد آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی

آکورد گیتار آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

ریتم 6/8

Cوقتی دستام خالی باDmشه وقتی باGشم عاشق Cتو غیر دل چیزی نداDmرم که بدوGنم ﻻیق Cتو…G…..C
Cدلمو از مال دDmنیا به تو هدGیه داده بوCدم با تموم بی پناDmهی به تو تکیهG داده بوCدم…G…..C
Cهربلایی سرم اوFمد همه زﺟری که کشیدCم همه رو به ﺟون خریدDmم ولی از Gتو نبریدCم
Cهرﺟا بودم با تو بوFدم هرﺟا رفتم تو رو دیدCم تو سبک شدن تو روDmیا همه ﺟا Gبه تو رسیدCم

F…..C…..Dm……G……C…..F…..C…..Dm……G……C
Cاگه احساسم و کشتیDm اگه از Gیاد منو برCدی اگه رفتی بی تفاDmوت به غریبهG سر سپرCدی…G…..C
Cبدون اینو که دل Dmمن شده ﺟاGدو به ﻃلسمتC یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت…G…..C
Cهربلایی سرم اوFمد همه زﺟری که کشیدCم همه رو به ﺟون خریدDmم ولی از Gتو نبریدCم
Cهرﺟا بودم با تو بوFدم هرﺟا رفتم تو رو دیدCم تو سبک شدن تو روDmیا همه ﺟا Gبه تو رسیدCم…G…..C
Cاگه احساسم و کشتیDm اگه از Gیاد منو برCدی اگه رفتی بی تفاDmوت به غریبهG سر سپرCدی
Cبدون اینو که دل Dmمن شده ﺟاGدو به ﻃلسمتC یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت
C…..Dm…..G…..C
C یکی هست اینور دنیاDm که تو یاGدش مونده اCسمت
F…..C…..Dm……G……C…..F…..C…..Dm……G……C
F…..C…..Dm……G……C…..F…..C…..Dm……G……C

برای ارسال ویدئو ی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سیاوش قمیشی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.