آکورد آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

گام اصلی D#m ریتم 2/4

D#m…..F#…..A#m…..D#m…..F#…..A#m
D#mببین حالو هواBم یه جوری خوD#mبه اگه نبودی روA#mیایی نمیD#mشد
کناC#ر تو یه کارBایی رو کرA#mدم اگه Bنبودی تنهایی نمیD#mشد
چیکارD#m کردی با قلبمG#m که شبو D#mروز همش اسم تو رو G#mروو لب میاD#mرم
جلو C#مردم سرمG#m همیشه باA#mلاست اگهB کسی و جز G#mتو دوست ندD#mارم
D#mمن به فدای نگاA#mه تو D#mدوست دارم اینجوری A#mحالتو
قربونه G#mاون روی A#mماه تو همه دنیاG#mم شده A#mماله تو
D#mمن به تو خیلی واA#mبسته مو D#mبدجوری عاشقت A#mهستمو
دل به دلهG#m تو که A#mبستمو عشقه تو G#mکار داده دستموA#m…..D#m…..B…..A#m

D#m
D#mمیخوام فقط نگاG#mهم به تو باD#mشه چشام درگیره چشماG#mی تو باD#mشن
من یه جوC#ری عاشقت D#میشم که هر روز همهB دنیا بخوان G#mجای تو باشنD#m
D#mمن به فدای نگاA#mه تو D#mدوست دارم اینجوری A#mحالتو
قربونه G#mاون روی A#mماه تو همه دنیاG#mم شده A#mماله تو
D#mمن به تو خیلی واA#mبسته مو D#mبدجوری عاشقت A#mهستمو
دل به دلهG#m تو که A#mبستمو عشقه تو G#mکار داده دستموA#m
ببین D#mعطرت منو Bسمتت کشوندهC# همه دA#mنیا به جز D#دست تو سرG#mده
فقط Bمیخوای که من خوشبخت باA#mشم همین F#کارات منو G#mدیوونه کرA#mده
D#m

ارسال اجرای نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد آهنگ های فرزاد فرزین

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.