آکورد آهنگ نمیشه ادامه داد از مهدی یراحی

آکورد گیتار آهنگ نمیشه ادامه داد از مهدی یراحی

گام اصلی F#m ریتم ۴/۴

F#m
F#mحتی فکرشم نکن نمیشه ادامه داد تا میاEmم ببخشمتF#m همه چیBm یادم میاد
میدونی Emحق با منه پس به اول برنگرد وقتی اصرGارم به عشق چیزیوEm عوضG…….F#m نکرد
F#mحتی فکرشم Bmنکن نمیEmشه اداAمه داد Dتا میام Gببخشمت Emهمه چی یادم F#mمیاد
نگو بی رحمBm شدمEm واسه من که ساAده نیستD نگو بار آGخرهEm اولین بارت F#mکه نیست
Emاولین بارت F#mکه نیست

F#m……Bm……Em……A……Bm……G……Em……F#m
F#m……Bm……Em……A……C……G……Em……F#m
مگه ترF#mس از شکست کمتر از شکستنه به خوEmدت دروغ نگوBm میدونی حق با منه
کاری کرEmدی بعد تو دل نبندGم به کسی جای منEm باشی توام به همین Gجا F#mمیرسی
F#mحتی فکرشم Bmنکن نمیEmشه اداAمه داد Dتا میام Gببخشمت Emهمه چی یادم F#mمیاد
نگو بی رحمBm شدمEm واسه من که ساAده نیستD نگو بار آGخرهEm اولین بارت F#mکه نیست
Emاولین بارت F#mکه نیست
F#mحتی فکرشم Bmنکن نمیEmشه اداAمه داد Dتا میام Gببخشمت Emهمه چی یادم F#mمیاد
نگو بی رحمBm شدمEm واسه من که ساAده نیستD نگو بار آGخرهEm اولین بارت F#mکه نیست
Emاولین بارت F#mکه نیست
F#mحتی فکرشم Bmنکن نمیEmشه اداAمه داد Dتا میام Gببخشمت Emهمه چی یادم F#mمیاد

برای ارسال اجرای آهنگ نمیشه ادامه داد از مهدی یراحی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی یراحی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.