برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

آکوردهای سیاوش قمیشی

آکورد آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

متن و آکورد گیتار آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

Am……..G…….F…….E…….Am……..G…….F…….E
Am‫اي ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ
‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ
Am‫ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪG ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش
‫ﻳﻜﻲ ﺗﺮاFﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪE ﻏﺰل ﻓﺮوش
‫ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻘﺎFب زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ رو ﺻﻮEرﺗﻬﺎي ﻣﺎﺳﺖ
‫ﮔﺮﻳﻪﻫﺎFي ﭘـﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪE ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ

Am……..G…….F…….E
‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲAm ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از Gﭘﺸﺖ نقاب
‫از رو ﻧﻮFﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از Eﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب
‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚAm درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ Gﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﺑﺮاي ﻳﻚ Fﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت Eﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

Am……..G…….F…….E
‫ﻛﺎﺷﻜﻲ ﻣﻴﺸﺪ Amﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮنG ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺲ
‫ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﺮاFي ﻳـﻚ ﻧـﮕـﺎه، ﺣـﺘﻲ ﺑـﺮاEي ﻳـﻚ ﻧﻔﺲ
‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎAmي ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻧﻘﺎبِ ﻣﺎG ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ؟
‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺳﻜـﻮFﺗـﻮ رج زدن نقش ﻧﻤﺎEﻳﺶ ﻣﻨﻪ؟
‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲAm ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از Gﭘﺸﺖ نقاب
‫از رو ﻧﻮFﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از Eﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب
‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚAm درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ Gﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﺑﺮاي ﻳﻚ Fﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت Eﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﻣﻲﺧﻮام ﻫﻤﻴﻦ Fﺗﺮاﻧﻪ رو، رو ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮEﻳﺎد ﺑﺰﻧﻢ
‫ﻧـﻘـﺎﺑـﻤﻮF ﭘـﺎره ﻛـﻨـﻢ، ﺟـﺎي ﺧـﻮدم Eداد ﺑﺰﻧﻢ
Am……..G…….F…….E…….Am……..G…….F…….E

برای ارسال ویدئو ی آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سیاوش قمیشی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *