آکورد آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

متن و آکورد گیتار آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

گام اصلی Am

Am……..G…….F…….E…….Am……..G…….F…….E
Am‫ای ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ
‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ
Am‫ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪG ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش
‫ﻳﻜﻲ ﺗﺮاFﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪE ﻏﺰل ﻓﺮوش
‫ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻘﺎFب زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ رو ﺻﻮEرﺗﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ
‫ﮔﺮﻳﻪﻫﺎFی ﭘـﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪE ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ

Am……..G…….F…….E
‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲAm ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از Gﭘﺸﺖ نقاب
‫از رو ﻧﻮFﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از Eﺣﻴﻠﻪی ﺧﻮاب
‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚAm درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ Gﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﺑﺮای ﻳﻚ Fﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎی ﺧﻮدت Eﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

Am……..G…….F…….E
‫ﻛﺎﺷﻜﻲ ﻣﻴﺸﺪ Amﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮنG ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺲ
‫ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﺮاFی ﻳـﻚ ﻧـﮕـﺎه، ﺣـﺘﻲ ﺑـﺮاEی ﻳـﻚ ﻧﻔﺲ
‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎAmی ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻧﻘﺎبِ ﻣﺎG ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ؟
‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﺳﻜـﻮFﺗـﻮ رج زدن نقش ﻧﻤﺎEﻳﺶ ﻣﻨﻪ؟
‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲAm ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از Gﭘﺸﺖ نقاب
‫از رو ﻧﻮFﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از Eﺣﻴﻠﻪی ﺧﻮاب
‫ﻧـﻘﺶ ﻳـﻚAm درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ Gﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﺑﺮای ﻳﻚ Fﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎی ﺧﻮدت Eﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ
‫ﻣﻲﺧﻮام ﻫﻤﻴﻦ Fﺗﺮاﻧﻪ رو، رو ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮEﻳﺎد ﺑﺰﻧﻢ
‫ﻧـﻘـﺎﺑـﻤﻮF ﭘـﺎره ﻛـﻨـﻢ، ﺟـﺎی ﺧـﻮدم Eداد ﺑﺰﻧﻢ
Am……..G…….F…….E…….Am……..G…….F…….E

برای ارسال ویدئو ی آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سیاوش قمیشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.