آکورد آهنگ نفس نفس از روزبه نعمت‌اللهی

روزبه نعمت اللهی

Gm…..D#…..Cm…..D…..Gm…..D#…..Cm…..D
Gmوای، D#از حال هم خبر نداCmریم
Fدوریمو این تنهاییُ باور نداA#ریم
Gmوای، D#بغضم با گریه وا نمیCmشه
Fمیخوام فراموشت کنم اما نمیA#شه
Cmآهِ شبایِ سردِ من، A#چیزی نپرس از درد من
Cmوقتی خرابهD# حال و روزDم
Cmراهی ندارم بعد از این، D#چیزی نمیپرسم ببین
Aدارم تو آDتیشت میسوGmزم
Cmلعنت به هر چی رفتنه، A#این بُغضِ سنگین با منه
Cmسنگین تر از،خواب زمستوDن
Cmحالم بده Fحالم بده، A#نفس، نفس بند اومده
Aدارم میخوDنم تو Gmخیـــابون

Cm…….Gm…….D#…….D…….Cm…….D#…….A…..D…..Gm
Cm…….Gm…….D#…….D…….Cm…….D#…….A…..D…..Gm
Gmوای، D#از حال هم خبر نداCmریم
Fدوریمو این تنهاییُ باور نداA#ریم
Gmوای، D#بغضم با گریه وا نمیCmشه
Fمیخوام فراموشت کنم اما نمیA#شه
Cmآهِ شبایِ سردِ من، A#چیزی نپرس از درد من
Cmوقتی خرابهD# حال و روزDم
Cmراهی ندارم بعد از این، D#چیزی نمیپرسم ببین
Aدارم تو آDتیشت میسوGmزم
Cmلعنت به هر چی رفتنه، A#این بُغضِ سنگین با منه
Cmسنگین تر از،خواب زمستوDن
Cmحالم بده Fحالم بده، A#نفس، نفس بند اومده
Aدارم میخوDنم تو Gmخیـــابون

Cmلالا لالا لالای لالای Gmلالا لالا لالای لالای
D#لالا لالای، Cmلای لالای Dلای
Cmلالا لالا لالای لالای D#لالا لالا لالای لالای
Aلالا لالای، Dلای لالای Gmلای

Cmآهِ شبایِ سردِ من، A#چیزی نپرس از درد من
D#لالا لالای، Cmلای لالای Dلای
Cmراهی ندارم بعد از این، D#چیزی نمیپرسم ببین
Aلالا لالای، Dلای لالای Gmلای
Cmلالا لالا لالای لالای Gmلالا لالا لالای لالای
D#لالا لالای، Cmلای لالای Dلای
Cmلالا لالا لالای لالای D#لالا لالا لالای لالای
Aلالا لالای، Dلای لالای Gmلای
Cmآهِ شبایِ سردِ من، A#چیزی نپرس از درد من
D#لالا لالای، Cmلای لالای Dلای
Cmراهی ندارم بعد از این، D#چیزی نمیپرسم ببین
Aلالا لالای، Dلای لالای Gmلای

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.