آکورد آهنگ نرگس از امیرحسین افتخاری

آکورد گیتار آهنگ نرگس از امیرحسین افتخاری

گام اصلی Am ریتم 6/8

Em……F……Dm……Em……G……Am……Dm……Em
Emسروِ بلند بالای من ، Gحالایِ من Amفردات نباEmشه
Emآخ نشه روزی مرحمی Gجز غم واسه Amدردات نباEmشه
Emجون توو و جون خودت Gمراقب Amنازِ نگات Emباش
Emسرو بلند بالایِ من ،G خودت برام Amراه نجات Emباش
Amنرگسِ چَشمونت زیاد ، Fجونت زیاد Dmعمرت به دEmنیا
Gچرخِ فلک الهی با Emتو راه بیاد ، Dmعمرت به دEmنیا
Amنرگسِ چَشمونت زیاد ، Fجونت زیاد Dmعمرت به دEmنیا
Gچرخِ فلک الهی با Emتو راه بیاد ، Dmعمرت به دEmنیا

Am……Am……F……Dm……Em……G……G……Em……Dm……Em
Am……Am……F……Dm……Em……G……G……Em……Dm……Em
Emچِشم تو مهتاب اگه داشت Dmشب دیگه رنگF شمع نمیدEmید
Emروزی که عاشقت شدم Dmغیر تو را Fچشمم نمیدEmید
Emاز تو چه پنهون همه چیزDmم شده چَشماFنِ سیاEmهِت
Emشب به شبم صاف میشه با Dmدیدن خوابِF روی ماEmهت
Amنرگس چشمونت زیاد ، Fجونت زیاد Dmعمرت به دEmنیا
Gچرخِ فلک الهی با Emتو راه بیاد ، Dmعمرت به دEmنیا
Amنرگسِ چَشمونت زیاد ، Fجونت زیاد Dmعمرت به دEmنیا
Gچرخِ فلک الهی با Emتو راه بیاد ، Dmعمرت به دEmنیا
Em……F……Dm……Em……G……Am……Dm……Em

برای ارسال اجرای آهنگ نرگس از امیر حسین افتخاری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر حسین افتخاری اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.