آکورد آهنگ نازی ناز کن از ابی

آکورد گیتار آهنگ نازی ناز کن از ابی

گام اصلی A ریتم ۲/۴

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی ناز C#mکن که نازGت یه سرو ناBmزه  Aنازی ناز C#mکن که دلمG پر از نیاBmزه
Aشب آC#mتیش بازیه Gچشمای تو Bmیادم نمیAره هر غم C#mپنهون تو Gیه دنیا راBmزه

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی جونC#m باغت آباGد شه ، خورشیدBmت گرم Aکبکای C#mمست غروGرت ، سینه Bmشون نرمA
نقش تو C#mنقش یه پیچکG توی چشم Bmانداز ایوAون
من نسیمC#m پاییزمG ، دلم پر ازA شرم Gدلم پر از Aشرم Gدلم پر از Aشرم

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aمنو با C#mتنهاییهامBm تنها بذار ، دلم گرفتهD روزای آفتابی رو به روم نیار، Aدلم گرفته
Aنقش من نقش یه گلدBmون شکستسD بی گل و Aآب برا موندGن، توی ایوون بهار،
دلم گرAفته Gدلم گرAفته Gدلم گرAفته

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی ناز C#mکن که نازGت یه سرو ناBmزه  Aنازی ناز C#mکن که دلمG پر از نیاBmزه
Aشب آC#mتیش بازیه Gچشمای تو Bmیادم نمیAره هر غم C#mپنهون تو Gیه دنیا راBmزه

A……C#m……G……Bm
Aمنو با C#mتنهاییهامBm تنها بذار ، دلم گرفتهD روزای آفتابی رو به روم نیار، Aدلم گرفته
Aنقش من نقش یه گلدBmون شکستسD بی گل و Aآب برا موندGن، توی ایوون بهار،
دلم گرAفته Gدلم گرAفته Gدلم گرAفته

برای ارسال اجرای آهنگ کوچه ی نسترن از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.