آکورد آهنگ مو به مو رضا بهرام

متن و آکورد آهنگ مو به مو رضا بهرام

گام اصلی Em

Em…….C…….D……..Em
Emمو به مو قدم قدم به Cزلفه تو قسم قسم Dرسیده عشقه تو به جانِ Emمن
Emبه یاد تو نفس نفس Cبریده ام از این قفس Dزندان است جهانِ Emمن

Dعشقت چرا تاوان منEm شد Amرفتی غمت پایان منEm شد
Amاز هر گناهی توبه Bmکردم Amچشمان تو ایمانِ Bmمن شد

Emتو را چون جانِ خود میدانمت Dتو را چون سایه میپندارمت Amهر چه تو دوری من Emصبورم
Emمرا از غم جدا نمیکنی Dمرا یک دم صدا نمیکنی Amمن که گذشتم از Emغرورم Amقبلِ از تو من عاشق Emنبودم
Em…….C…….D……..Em

Amتو آمدی با هر نگاه Emمرا گرفتارم کنی Amاین قرارمان نبود Emاز عشق بیزارم کنی
Bmبه یاد تو من بیEmقرارم ای Bmوای هنوز چشم انتظارمEm

Emتو را چون جانِ خود میدانمت Dتو را چون سایه میپندارمت Amهر چه تو دوری من Emصبورم
Emمرا از غم جدا نمیکنی Dمرا یک دم صدا نمیکنی Amمن که گذشتم از Emغرورم Amقبلِ از تو من عاشق Emنبودم
Em…….C…….D……..Em
Em…….C…….D……..Em

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.