آکورد آهنگ منو ببخش از ساسی

ساسی

آکورد گیتار آهنگ منو ببخش از ساسی مانکن

 ریتم 4/4

A#m…..Fm…..G#…..F#…..D#m…..F
A#m…..Fm…..G#…..F#…..D#m…..F
منو A#mببخش اگه F#خوابتو میG#بینم اگه Fmپای تو میF#شینم اگهD#m دیووFنتم
منو A#mببین G#بی تو F#طاقت نمیاG#رم نه بیدFmارم A#نه میF#خوابم هنوD#mز روانیتمF
منو A#mببخش اگه F#همش تو میای تو G#فالم اگه Fmهستی خیلی خوبه F#حالم
منو D#mببخش واسه این G#کارم منو FmببخشG# دوست A#mدارم

A#m…..F#…..G#…..Fm…..F#…..D#m…..F
A#m…..F#…..G#…..Fm…..F#…..D#m…..F
منو A#mببخش اگه F#بخشیدی من G#میرم چشامو Fmبستم ولی F#دیدم هنوD#mز روانیتمF
منو A#mنبین G#وقتی F#با گریه میG#خوابم نمیFmخوابمA# بی F#تابم هنوD#mز دیووFنتم
منو A#mببخش G#اگه F#خوابتو میG#بینم اگه Fmپای A#تو میF#شینم اگهD#m دیووFنتم
منو A#mببین G#وقتی F#با گریه میG#خوابم نمیFmخواA#mبم بی F#تابم هنوD#mز روانیتمF
A#m…..Fm…..G#…..F#…..D#m…..F
A#m…..Fm…..G#…..F#…..D#m…..F

برای ارسال اجرای آهنگ منو ببخش از ساسی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ساسی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.